Nhìn lại một năm thuê quản trị vận hành hệ thống TABMIS

Ngày 3/4/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-BTC phê duyệt Đề án thuê quản trị, vận hành hệ thống TABMIS, thời gian thực hiện đề án từ 01/01/2013 đến 31/12/2014. Mục tiêu của đề án nhằm đảm bảo cho hệ thống TABMIS vận hành thông suốt, thường xuyên, liên tục phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ quản lý ngân sách, kho bạc của ngành Tài chính và hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Nhìn lại một năm thuê quản trị vận hành hệ thống TABMIS
Phạm vi triển khai đề án quản trị, vận hành hệ thống TABMIS môi trường chính tại Kho bạc Nhà nước và môi trường dự phòng tại Bộ Tài chính, đào tạo chuyển giao công nghệ.
 
Các nội dung chính trong đề án gồm:Thuê quản trị phần hạ tầng kỹ thuật của hệ thống TABMIS; đào tạo về quy trình quản lý dịch vụ theo tiêu chuẩn ITIL; đào tạo cán bộ kỹ thuật tiếp nhận chuyển giao công nghệ; tự thực hiện quản trị hệ thống an toàn, bảo mật của TABMIS, quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, sao lưu của TABMIS, quản trị vận hành hạ tầng Trung tâm dữ liệu, hỗ trợ các vấn đề nghiệp vụ cho người sử dụng TABMIS; tuyển dụng bổ sung cán bộ tin học để tiếp nhận, quản trị vận hành TABMIS.
 
Cuối tháng 9/2013, Ban triển khai TABMIS đã hoàn thành toàn bộ hoạt động bàn giao, tiếp nhận quản trị vận hành hệ thống TABMIS từnhà thầu IBM Singapore. Hiện nay, Kho bạc Nhà nước và Cục Tin học và Thống kê tài chính đang phối hợp với nhà thầu FPT quản trị vận hành, đảm bảo sự hoạt động của hệ thống TABMIS.
 
Từ đầu năm 2013, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính lập Tổ triển khai gồm 27 người, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, bao gồm: các nhóm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hỗ trợ người sử dụng (helpdesk); nhóm hạ tầng; nhóm đào tạo.
 
Tổ có nhiệm vụ phối hợp với nhà thầu FPT thực hiện quản trị vận hành hệ thống TABMIS tại môi trường chính và môi trường dự phòng; tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ CNTT của Kho bạc Nhà nước và Cục Tin học và Thống kê tài chính để đảm bảo nguồn lực tự thực hiện công tác quản trị vận hành hệ thống từ năm 2015.
 
Theo đánh giá của Ban triển khai TABMIS, Kho bạc Nhà nước và Cục Tin học và Thống kê tài chính đã thành thạo trong việc thực hiện tắt/bật hệ thống để bảo trì định kỳ; 2 lần thực hiện việc chuyển đổi môi trường chính sang môi trường dự phòng và ngược lại, trong đó một lần Kho bạc Nhà nước và Cục Tin học và Thống kê tài chính tự thực hiện việc chuyển đổi môi trường.
 
Các công việc về quản trị hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Quản trị mạng cục bộ LAN TABMIS, quản trị hệ thống an toàn bảo mật, quản trị máy chủ UNIX,  quản trị máy chủ Windows, quản trị hệ thống thiết bị lưu trữ , quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu và sao lưu.
 
Hàng ngày, thông tin về tình trạng hoạt động, về tài nguyên sử dụng, về các vấn đề phát sinh của từng thiết bị đều được ghi nhận lại và gửi đến cán bộ quản trị để đánh giá, phân tích; từ đó có những giải pháp phù hợp để đảm bảo sự hoạt động ổn định liên tục của hệ thống. Bên cạnh đó, KBNN đã giám sát và phát hiện 23 sự cố ở mức 1 hoặc 2 liên quan đến các thiết bị và các máy chủ, các sự cố phát hiện đã được xử lý, chưa có sự cố ở mức 3.
 
Đối với các công việc quản trị ứng dụng và hỗ trợ người sử dụng bao gồm: Theo dõitrạng thái hoạt động các thành phần của ứng dụng (Admin server, Concurrent Processing Server, Forms Server, Web Server), theo dõi các thông số hệ thống (Form sesion, Database session, Concurrent Requests, Concurrent Users), theo dõi hoạt động giao diện giữa TABMIS và ứng dụng khác, theo dõi tình trạng các tiến trình đã được đặt lịch định kỳ, quản trị, thiết lập và quản lý số lượng – chu kỳ hoạt động của các tiến trình xử lý đồng thời, quản trị các thông số, tham số của hệ thống mức ứng dụng, quản lý cấu hình toàn diện với mọi thành phần liên quan đến hệ thống ứng dụng, cập nhật các bản vá lỗi phục vụ xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống ứng dụng,...
 
Tiếp nhận toàn bộ các vấn đề - sự cố liên quan đến hệ thống từ người dùng cuối, bao gồm cả sự cố có liên quan đến nghiệp vụ, tổng hợp báo cáo theo dõi tình hình ghi nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ phía người dùng theo định kỳ hàng ngày, xây dựng tài liệu và thông báo, hướng dẫn kịp thời cho người dùng cuối những thông tin cập nhật, thay đổi chức năng ứng dụng, nghiệp vụ của hệ thống TABMIS,...
 
Hàng ngày theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình chạy các giao diện, tiến trình, kịp thời xử lý các sự cố cần phải can thiệp về mặt kỹ thuật như: lỗi liên quan tới luồng phê duyệt, cam kết chi, các yêu cầu bị treo... Ngoài ra, KBNN cũng đã đảm nhận chỉnh sửa một số báo cáo để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ; tinh chỉnh một số giao diện thanh toán để đẩy nhanh tốc độ truyền/nhận dữ liệu.
 
Nhóm hỗ trợ người sử dụng của Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ NSNN) để hỗ trợ nghiệp vụ, cơ chế chính sách. Đến nay, nhóm hỗ trợ đã phối hợp xử lý được tất cả các yêu cầu hỗ trợ mức 1,2,3 đảm bảo kịp thời.
 
Từ ngày 01/10/2013 đến 31/12/2013, sau khi tiếp nhận hoàn toàn công tác hỗ trợ người dùng từ nhà thầu IBM, nhóm hỗ trợ của KBNN đã phối hợp với nhà thầu thuê ngoài tiếp nhận và xử lý được 1.563 yêu cầu hỗ trợ từ các bộ, ngành trung ương, cơ quan tài chính, cơ quan kho bạc các cấp và 3 sở, ngành lớn của TP. Hà Nội đảm bảo kịp thời. Các yêu cầu hỗ trợ được gửi về nhóm hỗ trợ thông qua hòm thư hỗ trợ TABMIS của KBNN và Bộ Tài chính, riêng hệ thống KBNN sử dụng thêm cả chương trình quản lý yêu cầu để gửi yêu cầu hỗ trợ.
 
Năm 2013 - là năm đầu tiên Bộ Tài chính chủ trì công tác hỗ trợ khóa sổ quyết toán cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS, sau khi đã hoàn thành công tác tiếp nhận bàn giao hệ thống từ nhà thầu triển khai dự án. Nhóm hỗ trợ KBNN đã phối hợp xây dựng phương án nhân sự cho công tác hỗ trợ, thông báo cho các đơn vị, xây dựng phương án phân luồng các tiến trình hệ thống, xây dựng phương án dự phòng dữ liệu trên môi trường kho dữ liệụ... đảm bảo cho công tác hỗ trợ khóa sổ cuối năm được thuận lợi và đảm bảo đúng kế hoạch.
 
Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước và Cục Tin học và Thống kê tài chính đã làm chủ được công việc quản trị hệ thống an toàn bảo mật của TABMIS. Đây là hoạt động được bàn giao sớm trong số các công việc tiếp nhận, bàn giao từ nhà thầu IBM và Bộ Tài chính đã thực hiện việc thiết lập, điều chỉnh, cấp quyền truy cập TABMIS khi có sự phê duyệt của lãnh đạo.
 
Đối với hệ thống cơ sở dữ liệu, từ tháng 3/2011 KBNN đã chủ động theo dõi (bên cạnh số liệu của IBM) thông tin về người sử dụng đồng thời, các thông số của hệ thống (DB session, Form session), tình hình sử dụng tài nguyên của máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng để cung cấp kênh thông tin độc lập cho lãnh đạo Ban triển khai làm việc với IBM, báo cáo hàng tuần với lãnh đạo Bộ.
 
Đến nay, KBNN đã thực hiện được các công việc theo dõi, giám sát, quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu của TABMIS, đồng bộ dữ liệu từ môi trường chính sang môi trường dự phòng. Tuy nhiên, do thiết kế, kiến trúc của TABMIS tích hợp rất chặt chẽ giữa tầng ứng dụng TABMIS EBS và cơ sở dữ liệu nên có những vấn đề lỗi thuộc về logic và kiến trúc của ứng dụng TABMIS EBS không cho phép một số chương trình có thể chạy và xử lý song song đồng thời như giữa kết sổ và tạo bút toán. Dẫn đến nhiều khi nếu không có sự theo dõi, khai thác, phân bố và thậm chí là can thiệp các tiến trình một cách kịp thời và hợp lý thì hệ thống sẽ bị chậm, treo. Trong thời gian tới đây, KBNN sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá để có các giải pháp đồng bộ và triệt để hơn.
 
Bên cạnh đó, KBNN đã phối hợp với nhà thầu FPT xây dựng quy chế phối hợp quản trị vận hành hệ thống TABMIS. Quy chế này nhằm quy định rõ vai trò, chức năng và cách thức phối hợp của các đơn vị, tổ chức và người sử dụng trong hoạt động quản trị vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống TABMIS tại Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.
 
Nhà thầu FPT đã phối hợp với KBNN, Cục Tin học và Thống kê tài chính xây dựng bộ quy trình hướng dẫn quản trị, vận hành hệ thống TABMIS (8 quy trình), bộ quy trình khắc phục sự cố hệ thống TABMIS (7 quy trình). Đến tháng 10/2013 đã thống nhất với các nhóm của Bộ Tài chính và đã đưa vào áp dụng trong công tác quản trị vận hành và khắc phục sự cố hệ thống TABMIS.
 
Đánh giá khả năng tự thực hiện quản trị vận hành hệ thống TABMIS của KBNN và Cục Tin học và Thống kê tài chính sau khi kết thúc hợp đồng vào cuối năm 2014, KBNN cho biết: Năm 2015, KBNN sẽ tự thực hiện những phần việc sau: Quản trị hệ thống mức 1, 2 của các nhóm công việc về mạng LAN, hệ thống Unix, Windows, lưu trữ và sao lưu dữ liệu, an toàn bảo mật. Quản trị ứng dụng và cơ sở dữ liệu mức 1, mức 2. Nhóm công việc về hỗ trợ người sử dụng (helpdesk) theo giờ hành chính. Nhóm công việc về hỗ trợ người sử dụng (helpdesk), giám sát hệ thống (xử lý các tiến trình, yêu cầu về tạo bút toán, kết sổ, mở kỳ, tạo đơn vị hoạt động,...) ngoài giờ hành chính, ban đêm các ngày làm việc.
 
Nội dung đề nghị tiếp tục thuê dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống TABMIS trong 3 năm (2015 - 2017) gồm: Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố mức 3 đối với hệ thống TABMIS (ứng dụng, cơ sở dữ liệu, phần mềm, hạ tầng...).
 
Theo KBNN, để tự thực hiện toàn bộ việc quản trị vận hành hệ thống TABMIS ổn định lâu dài từ năm 2018 cần: Tuyển dụng được cán bộ có kiến thức chuyên sâu về mảng công việc tương ứng với các phần xử lý mức 3 của hệ thống TABMIS từ các hãng/công ty chuyên nghiệp. Có cơ chế đặc thù tuyển dụng với đối tượng này ngay khi tìm được nhân sự.Để thu hút và duy trì được các cán bộ này thì cần có chế độ lương và các phụ cấp tương đương hoặc cao hơn các hãng/công ty chuyên nghiệp (thu nhập này thường gấp nhiều lần lương và phụ cấp của cán bộ cơ quan hành chính nhà nước). Đối với cán bộ tin học đang có của KBNN khó có thể thực hiện được mức 3 như các hãng/công ty chuyên nghiệp dù có được đào tạo.
 
(Hồ Hạnh)