Triển khai các phần mềm hỗ trợ quản lý thuế hộ khoán

Ngày 01/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn 17526 /BTC-TCT về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, trong đó nội dung quản lý và tính thuế đối với hộ khoán có sự thay đổi rất lớn (đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ kinh doanh sẽ không tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần, không có giảm trừ gia cảnh, đổi mẫu tờ khai thuế khoán, cá nhân kinh doanh chỉ còn hộ khoán và hộ cho thuê tài sản...).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Việc thu thập tờ khai khoán theo mẫu mới và lập bộ hộ khoán cần thực hiện ngay, như vậy mới có thể đạt được các mốc thời gian theo yêu cầu của Bộ Tài chính, trong đó, chi cục thuế phải dự kiến được mức doanh thu, mức thuế khoán năm 2015 và niêm yết công khai trước ngày 25/12/2014 tại trụ sở UBND phường, xã; trụ sở đội thuế; ban quản lý chợ... Đồng thời, cập nhật đầy đủ số liệu về số hộ, mức doanh thu, mức thuế ... của từng hộ vào cơ sở dữ liệu của cục thuế, Tổng cục Thuế.

Theo đó, cục thuế có trách nhiệm căn cứ quy định của pháp luật tổ chức công tác giám sát, kiểm tra trên cơ sở đó cho ý kiến bằng văn bản trước ngày 10/01/2015 đối với từng chi cục thuế, trong đó nêu rõ những đối tượng hộ, cá nhân kinh doanh chưa được xác định phù hợp thực tế quy mô kinh doanh. Qua kết quả tổng hợp ý kiến phản ảnh về doanh thu, mức thuế khoán, chi cục thuế tổ chức họp tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế (HĐTVT) xã, phường về doanh thu, mức thuế khoán năm 2015 chậm nhất là ngày 10/01/2015.

Căn cứ tài liệu khai thuế của hộ, cá nhân kinh doanh, kết quả điều tra thực tế, biên bản họp với hội đồng tư vấn thuế xã, phường, tổng hợp ý kiến phản hồi khi niêm yết công khai và văn bản chỉ đạo, yêu cầu của cục thuế, chi cục thuế thực hiện lập và duyệt sổ bộ thuế chậm nhất trước 15/01/2015. Trên cơ sở sổ bộ thuế đã được duyệt, chi cục thuế, cục thuế thực hiện công khai thông tin hộ khoán trên Trang thông tin điện tử ngành Thuế chậm nhất trước ngày 30/01/2015.

Trước tình hình các chi cục thuế phải triển khai khối lượng công việc lớn trong một thời gian rất ngắn, nên Tổng cục Thuế đã khẩn trương nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế và xây dựng thêm công cụ bên ngoài ứng dụng (công cụ chuyển đổi tờ khai khoán) nhằm hỗ trợ các chi cục thuế triển khai quản lý thuế hộ khoán năm 2015 theo quy định mới trong công văn 17526 /BTC-TCT.

Để triển khai các phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế hộ khoán, Tổng cục Thuế đã dự thảo quy trình triển khai các phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế hộ khoán năm 2015 gửi chi cục thuế vào ngày 12/12/2014. Tổng quát các bước trong quy trình triển khai các phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế hộ khoán năm 2015 gồm 9 bước sau:

+ Bước 1: Kết xuất file excel từ PIT/QCT/VAT hoặc TMS dữ liệu doanh thu, thuế hộ khoán năm 2014.

+ Bước 2: Chi cục thuế dùng công cụ chuyển đổi tờ khai khoán: nhận file excel, ghép file, kết xuất ra file excel có đầy đủ các loại thuế.

+ Bước 3: Chi cục thuế nhập/hoàn chỉnh tờ khai khoán 2015 trên file excel được kết xuất từ tool.

+ Bước 4: Công cụ chuyển đổi tờ khai khoán nhận lại file excel tờ khai khoán 2015 đã hoàn chỉnh, sau đó kết xuất ra file (xml) tờ khai khoán 2015.

+ Bước 5: Các ứng dụng PIT/QCT/VAT hoặc TMS nhận file (xml) tờ khai khoán 2015 được kết xuất từ công cụ.

+ Bước 6: PIT/TMS in danh sách dự kiến gửi HĐTV xã/phường để niêm yết công khai và gửi lên cục thuế để kiểm tra (chậm nhất 30/12/2014).

+ Bước 7: Chi cục thuế hiệu chỉnh lại tờ khai khoán của các hộ có kết quả tham vấn của HĐTV xã/phường và kết quả kiểm tra của cục thuế khác với danh sách dự kiến (ngay sau 10/01/2015).

+ Bước 8: Lập và duyệt sổ bộ, in thông báo thuế khoán (chậm nhất 15/01/2015).

+Bước 9: Công khai thông tin hộ khoán trên website ngành Thuế (chậm nhất 30/01/2015).

Do khối lượng công việc mà chi cục thuế phải triển khai rất nhiều, thời gian thực hiện rất gấp (2 tháng kể từ ngày ban hành công văn) nên Tổng cục Thuế đã lập kế hoạch nâng cấp cuốn chiếu dần từng nội dung,theo thời gian phù hợp với thời gian triển khai hộ khoán tại công văn 17526.

Kế hoạch triển khai các phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế hộ khoán năm 2015 như sau:

Nâng cấp các ứng dụng QLT và xây dựng Công cụ chuyển đổi tờ khai khoán để tạo mẫu file excel nhập dữ liệu tờ khai thuế khoán năm 2015

Ngày 12/12/2014:

- Nâng cấp ứng dụng QLT_TNCN/TMS/QCT/VAT để kết xuất dữ liệu hộ khoán năm 2014 ra file excel.

- Cung cấp tool chuyển đổi tờ khai hộ khoán để chi cục thuế thực hiện nhận file excel, ghép file từ các file do QLT_TNCN/TMS/QCT/VAT kết xuất ra; sau khi ghép file, tool chuyển đổi tờ khai hộ khoán hỗ trợ kết xuất lại dữ liệu hộ khoán 2014 ra file excel chuẩn để các chi cục tham khảo, nhập/hoàn thiện tờ khai hộ khoán 2015.

Nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế của ngành để xử lý dữ liệu hộ khoán theo các bước trong quy trình quản lý hộ khoán:

Ngày 28/12/2014:

- Nâng cấp tool chuyển đổi tờ khai hộ khoán với 2 nội dung:

*Nâng cấp chức năng nhận file excel chuẩn, để hỗ trợ chi cục thuế sau khi đã nhập/hoàn thiện tờ khai hộ khoán 2015 trên file excel thì nhận lại vào tool.

*Nâng cấp chức năng kết xuất lại file excel hộ khoán 2015 ra thành file có định dạng xml, text để nhận vào QLT_TNCN, TMS, VAT, QCT.

- Nâng cấp ứng dụng QLT_TNCN/TMS/QCT/VAT nhận file (xml, text) tờ khai khoán 2015 đã hoàn chỉnh.

- Nâng cấp ứng dụng PIT/TMS đáp ứng việc in danh sách dự kiến gửi hội đồng tư vấn xã/phường để niêm yết công khai (tại phường/xã, trụ sở CQT) và gửi lên cục thuế để kiểm tra.

Ngày 07/01/2015:

- Nâng cấp ứng dụng TMS/PIT để hạch toán và tổng hợp lên sổ bộ, sổ PS, danh sách phục vụ công khai thông tin hộ khoán.

Nâng cấp website

Ngày 26/01/2015:

- Nâng cấp website ngành Thuế phục vụ công khai thông tin hộ khoán 2015 trên website.

Để triển khai thành công và hiệu quả, Tổng cục Thuế yêu cầu Phòng Tin học cần phải phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Tổng hợp dự toán, Phòng KKKTT lập nội dung và kế hoạch triển khai hộ khoán trình lãnh đạo cục thuế chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế triển khai thực hiện theo yêu cầu của Tổng cục Thuế.

(Tuyết Lê)