An ninh mạng: Phát sinh mới đối với ngành Tài chính

(eFinance Online) -Trong khuôn khổ hợp tác tài chính ASEM lần thứ 13, Hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính ASEM đã được tổ chức  ngày 26/4/2018 tại Bungaria. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Những thay đổi của công nghệ và sự mở rộng của nền kinh tế số trong thời gian qua không chỉ mang lại những lợi ích cho toàn nhân loại mà cũng tạo ra các thách thức mới đối với hệ thống thuế toàn cầu cũng như khả năng huy động các nguồn lực nội địa. Tại Hội nghị, Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD) đã báo cáo về các thách thức thuế trong thời kỳ kỹ thuật số. Theo đó, các Bộ trưởng Tài chính đã trao đổi quan điểm về các khía cạnh tác động khác nhau và thống nhất về những giải pháp trên cơ sở  xem xét toàn diện về 2 lĩnh vực chính của khung thuế hiện hành, đó là nguyên tắc phân bổ lợi nhuận và các quy định ràng buộc có ảnh hưởng đến số hoá nền kinh tế. Các nước ASEM thống nhất sẽ tích cực đóng góp vào các cuộc thảo luận toàn cầu về thuế và số hoá nền kinh tế trong  khuôn khổ G20 và OECD, và thúc đẩy sớm tìm ra các giải pháp đồng thuận chung.

Đối với chính sách thuế thì có 2 vấn đề lớn đặt ra là việc đánh thuế đối với kinh tế số; đánh thuế đối với hoạt động kinh tế phi chính thức do hệ quả của phát triển công nghệ thông tin. Do vậy, các Bộ trưởng thảo luận cần có giải pháp mang tính toàn cầu và hợp tác giữa các nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đề cập tới vấn đề về giải quyết rủi ro mới và phát sinh đối với hệ thống tài chính – an ninh mạng. Các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng số hoá và những sáng tạo mang lại những lợi ích to lớn đối với việc tăng cường hiệu quả và dịch vụ tốt hơn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, sự tiến bộ của khoa học, sự liên thông giữa các thể chế tài chính và giữa các thể chế tài chính đối với các đối tác ngoài; những hành động có chủ đích của các tội phạm mạng để tìm ra các phương thức mới nhằm tấn công hệ thống là những yếu tố chính cho sự thay đổi bản chất về rủi ro đối với các thể chế tài chính.Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEM thảo luận các vấn đề phát sinh mới đối với ngành Tài chính, đó là vấn đề an ninh mạng. Các cuộc tấn công vào hệ thống mạng đang diễn ra ngày càng tăng ở mức độ phức tạp và thường xuyên, đe doạ đến sự kết nối của hệ thống tài chính, hiệu quả và sự lớn mạnh của thị trường tài chính toàn cầu. Xu hướng giao dịch số của khách hàng ngày càng tăng cũng là nguyên nhân làm tăng rủi ro đối với an ninh mạng của ngành tài chính.

Sự phụ thuộc ngày càng tăng vào công nghệ thông tin đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa và tập trung vào các thể chế giám sát tài chính về quản trị và rủi ro công nghệ thông tin, cũng như hợp tác giữa các cơ quan chính quyền có trách nhiệm liên quan đến an ninh mạng.Các Bộ trưởng cũng ghi nhận rằng cần cùng nhau nỗ lực hơn nữa để chống lại các tội phạm mạng và ngăn chặn các hành động trục lợi và thúc đẩy sự ổn định trong các thể chế và ngành Tài chính.

Những thay đổi về công nghệ và sư mở rộng của nền kinh tế số trong thời gian qua không chỉ mang lại những lợi ích cho toàn nhân loại mà cũng đã tạo ra những thách thức đối với hệ thống toàn cầu cũng như khả năng huy động các nguồn lực nội địa. Những bất ổn, rủi ro phát sinh mới, đặc biệt với ngành tài chính như vấn đề an ninh mạng đe doạ sự kết nối của hệ thống tài chính toàn cầu, hiệu quả và sự lớn mạnh của thị trường tài chính toàn cầu là vấn đề cần đặc biệt được quan tâm và cần có sự hợp tác giữa các cơ quan liên quan ở mức độ quốc gia, quốc tế và khu vực để giải quyết. Vai trò của các tổ chức quốc tế cần được phát huy trong việc đưa ra các giải pháp mang tính toàn cầu được các nước thành viên đồng thuận và mang tính khả thi trong thực hiện. Đây cũng là một trong những đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính ASEM lên Hội nghị thượng đỉnh ASEM.

(T.H)