Ban hành quy chế chương trình TMĐT quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia. Trong đó nêu rõ đối tượng thụ hưởng Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động ứng dụng hoặc hỗ trợ hoạt động ứng dụng thương mại điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan được Chính phủ giao trách nhiệm quản lý Chương trình, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ như chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương phổ biến định hướng phát triển thương mại điện tử theo chiến lược, quy hoạch và các kế hoạch phát triển thương mại điện tử được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hàng năm, Bộ Công Thương công bố danh mục các lĩnh vực ưu tiên tập trung phát triển thương mại điện tử theo Chương trình; Hướng dẫn xây dựng đề án và thẩm định dự án theo quy định tại Quy chế này; Phê duyệt danh mục các đề án, dự án để tổng hợp vào Chương trình; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các đề án thuộc Chương trình... Bộ Công thương quản lý kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước giao để thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia; Tổng hợp đánh giá kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập Hội đồng thẩm định các đề án, dự án thuộc Chương trình (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do một lãnh đạo Bộ Công Thương làm chủ tịch; thành phần bao gồm đại diện Bộ Công Thương và đại diện các Bộ, ngành liên quan. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định các đề án, dự án do các Đơn vị chủ trì xây dựng. Hội đồng có thể mời và tham khảo ý kiến chuyên gia trong quá trình thẩm định.

Kinh phí thực hiện Chương trình được hình thành từ các nguồn như ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo kế hoạch, bao gồm nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp; Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình; Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho Chương trình theo nguyên tắc: Kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương, hỗ trợ đối tượng thụ hưởng thông qua Đơn vị chủ trì; Kinh phí chi đầu tư phát triển thực hiện Chương trình được giao trong dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm của cơ quan quản lý dự án đầu tư.

Đối với việc quản lý kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp cho Chương trình, Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia và tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương, trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Sau khi được Bộ Tài chính thông báo dự toán chi ngân sách cho Chương trình, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiến hành phê duyệt Chương trình và kinh phí được hỗ trợ theo nguyên tắc tổng kinh phí hỗ trợ để thực hiện các đề án của Chương trình không vượt quá dự toán được phê duyệt.

Căn cứ quyết định phê duyệt Chương trình của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) ký hợp đồng thực hiện các đề án thuộc Chương trình với các Đơn vị chủ trì và thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo hợp đồng đã ký; trực tiếp thực hiện các đề án thuộc Chương trình do Cục chủ trì. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi nghiệm thu đề án theo hợp đồng, đơn vị thực hiện đề án phải hoàn thành hồ sơ quyết toán theo quy định...

(Thanh Huyền)