Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia về CNTT

Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT sẽ phải làm việc theo nguyên tắc: Ủy ban Quốc gia và các thành viên không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Ủy viên Quốc gia về CNTT gồm 18 thành viên. Nguồn Internet.Ủy viên Quốc gia về CNTT gồm 18 thành viên. Nguồn Internet.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng CNTT vừa ký ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT. Trong đó, Quy chế đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban trong hoạt động của Ủy ban và trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công liên quan tới thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT.

Quy chế bảo đảm sự chủ động giải quyết nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban và các Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Quy chế cũng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban. Theo đó, Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc cho Ủy ban. Hội đồng tư vấn được thành lập theo yêu cầu công việc cụ thể. Thành viên Hội đồng tư vấn là đại diện một số tổ chức và các chuyên gia trong và ngoài nước, được mời làm việc theo nhiệm vụ và có thời hạn.

Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ quán triệt các nội dung chỉ đạo của Ủy ban để đôn đốc, triển khai thực hiện các nội dung ứng dụng và phát triển CNTT thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Các đơn vị cũng phải phối hợp với Bộ phận giúp việc cho Ủy ban đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Các bộ ngành cũng phải giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến công tác ứng dụng và phát triển CNTT theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của Ủy ban.

(Thanh Huyền)