Ban hành thông tư quy định về kết nối viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/03/2015 Quy định về kết nối viễn thông, nhằm khắc phục những bất cập trong các văn bản trước đây phù hợp với tình hình thực tiễn tại Việt Nam cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thông tư 07 được đưa ra với mục tiêu bảo vệ và thúc đẩy cạnh tranh, tạo điều kiện hoạt động công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là các doanh nghiệp mới tham gia thị trường, trong việc kết nối với các mạng viễn thông công cộng, góp phần bảo đảm thị trường viễn thông phát triển bền vững.

Thông tư bao gồm 6 chương, 23 Điều và 6 Phụ lục, trong đó đưa ra những quy định chung; quy định kinh tế, kỹ thuật về kết nối; đàm phán, ký kết và thực hiện thỏa thuận kết nối; chia sẻ cơ sở hạ tầng phục vụ kết nối; giải quyết tranh chấp trong kết nối...

Nội dung Thông tư quy định, nếu doanh nghiệp sử dụng chung điểm kết nối thực thì doanh nghiệp yêu cầu kết nối chịu trách nhiệm cho chi phí thiết lập ban đầu đường truyền dẫn dùng cho kết nối; doanh nghiệp cung cấp kết nối bố trí mặt bằng lắp đặt thiết bị kết nối, thiết bị phụ trợ phục vụ kết nối và điều kiện cần thiết khác tại địa điểm kết nối của mình. Trong trường hợp này điểm kết nối sẽ là một điểm nằm trên giá phối dây trung kế tại địa điểm kết nối của doanh nghiệp cung cấp kết nối do các doanh nghiệp tham gia kết nối thỏa thuận xác định.

Nếu sử dụng chung điểm kết nối ảo, các doanh nghiệp tham gia kết nối tự bảo đảm vị trí lắp đặt thiết bị kết nối của mình; thỏa thuận thiết lập đường kết nối và mỗi bên tự chịu chi phí đầu tư, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị kết nối ở phía địa điểm kết nối của mình. Điểm kết nối sẽ là một điểm nằm trên đường kết nối do các doanh nghiệp tham gia kết nối thỏa thuận xác định.

Trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật hoặc thỏa thuận khác của các doanh nghiệp tham gia kết nối, thống nhất áp dụng nguyên tắc sử dụng chung điểm kết nối thực ở tất cả những nơi điều kiện cho phép, nhằm nâng cao chất lượng, giảm chi phí kết nối và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia kết nối.

Về tiêu chuẩn, chất lượng kết nối, Thông tư 07 quy định, giao diện kết nối do các doanh nghiệp tham gia kết nối thỏa thuận trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và các tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các doanh nghiệp viễn thông, báo hiệu giữa các mạng viễn thông tham gia kết nối thống nhất sử dụng hệ thống báo hiệu số 7 trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và các tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng.

Mạng của doanh nghiệp yêu cầu kết nối có thể lấy tín hiệu đồng bộ trực tiếp từ đồng hồ chuẩn của doanh nghiệp cung cấp kết nối để đồng bộ cho mạng của mình hoặc theo đồng hồ được cung cấp qua các thiết bị viễn thông của doanh nghiệp cung cấp kết nối tại điểm kết nối theo nguyên tắc phân cấp chủ - tớ. Đồng hồ đồng bộ phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và các tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng.

Cũng theo Thông tư 07, giá cước kết nối được xây dựng trên cơ sở giá thành, phân tách hợp lý theo các bộ phận cấu thành mạng hoặc theo công đoạn dịch vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện kết nối các mạng viễn thông và chính sách của nhà nước đối với thị trường viễn thông, dịch vụ viễn thông theo từng thời kỳ.

Căn cứ vào tình hình thực tế trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành giá cước kết nối cho mạng viễn thông của từng doanh nghiệp viễn thông hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông trên cơ sở giá thành kết nối của từng doanh nghiệp hoặc giá thành kết nối trung bình của nhóm doanh nghiệp.

(Thanh Huyền)