Báo cáo dự án thuê ngoài CNTT trước 15/6/2015

Quyết định số 80/2014/QĐ -TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã đưa ra thêm một số hình thức lựa chọn đó là hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Điều này sẽ khắc phục được khó khăn về nguồn kinh phí khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vì các cơ quan nhà nước không phải bỏ nguồn kinh phí đầu tư, mua sắm, xây dựng lớn ban đầu mà chỉ phải trả kinh phí nhỏ hơn cho việc thuê dịch vụ trong khi vẫn được sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao của các doanh nghiệp về công nghệ thông tin - truyền thông.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc giao Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan chỉ đạo cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan tham mưu về kế hoạch, tài chính, đầu tư và cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Quyết định số 80/2014/QĐ -TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát, lập báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin dự kiến triển khai theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin của bộ, ngành, địa phương mình. Báo cáo tổng hợp nói riêng trên cùng với các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước 15/6/2015.

(T.H)