Bổ nhiệm Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ứng dụng CNTT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vừa ký Quyết định phân công ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT. 

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Nguồn Internet.Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Nguồn Internet.
 
Theo Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội.
 
Ủy ban này cũng có nhiệm vụ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng CNTT. Đây cũng là bộ phận giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng CNTT.
 
(Thanh Huyền)