Bộ Tài chính quy định kinh phí đào tạo an toàn, an ninh thông tin

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 166/2015/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án "Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước" thuộc Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin (ATANTT) đến năm 2020".

Bộ Tài chính quy định kinh phí đào tạo an toàn, an ninh thông tin

Theo Thông tư, đối tượng đào tạo gồm: Cán bộ, công chức, viên chức làm về ATANTT trong các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Cán bộ, công chức, viên chức làm về ATANTT trong các đơn vị, bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc các Tổng cục, Cục hoặc đơn vị sự nghiệp (nếu có); Cán bộ, công chức, viên chức làm về ATANTT trong các Sở Thông tin và Truyền thông, các Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm cả các Trung tâm Dữ liệu, Trung tâm Tích hợp dữ liệu và bộ phận kỹ thuật vận hành các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương như hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản điện tử); Cán bộ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương; Cán bộ chuyên trách về ATANTT tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước.

Nguồn kinh phí để thực hiện Dự án trên bao gồm: Ngân sách nhà nước, nguồn thu của các cơ quan, đơn vị được phép để lại sử dụng theo quy định của pháp luật và nguồn đóng góp của các doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nội dung chi, mức chi các hoạt động triển khai dự án Đào tạo ngắn hạn về ATANTT thuộc Đề án 99 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dung chi, mức chi như: chi thuê cơ sở vật chất; chi cho giảng viên chính, trợ giảng, cán bộ kỹ thuật trong nước; chi cho giảng viên nước ngoài (mức không quá 20 triệu đồng/người/ngày); chi đào tạo, bồi dưỡng theo chứng chỉ quốc tế của các hãng,...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.

(T.H)