Bộ Y tế ban hành quy định hoạt động y tế trên môi trường mạng

Tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động y tế trên môi trường mạng trên lãnh thổ Việt Nam phải bảo đảm số lượng và trình độ nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu hoạt động y tế trên môi trường mạng của cơ quan.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đây là nội dung Thông tư 53/2014/TT-BYT quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng vừa được Bộ Y tế ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2015. Nội dung Thông tư 53 quy định, các cơ quan sự nghiệp hạng đặc biệt, hạng 1 và các trường đại học trong ngành y tế phải có phòng công nghệ thông tin, tối thiểu 5 người, trong đó số người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên chiếm 60% tổng số nhân lực của phòng.

Các cơ quan sự nghiệp hạng 2, hạng 3 của ngành y tế bảo đảm phải có tổ công nghệ thông tin trở lên với nhân sự tối thiểu là 3 người có trình độ công nghệ thông tin từ trung cấp trở lên. Các cơ quan phải xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho nhân lực tham gia vào hoạt động y tế trên môi trường mạng. Trường hợp thuê nhân lực bên ngoài, nhân lực tham gia hoạt động y tế trên môi trường mạng của đơn vị được thuê phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ.

Thông tư cũng quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động y tế trên môi trường mạng trên lãnh thổ Việt Nam phải có chính sách về an toàn, bảo mật thông tin phù hợp với quy định về an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Nhà nước và quy chế an toàn bảo mật thông tin của cơ quan.

Các cơ quan này phải bảo đảm có biện pháp kỹ thuật cho phép kiểm soát các truy cập đối với hệ thống mạng, có biện pháp phát hiện và phòng chống xâm nhập, phòng chống phát tán mã độc hại cho hệ thống, có chính sách cập nhật định kỳ các bản vá lỗi hệ thống, có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các máy trạm khi kết nối với môi trường mạng...

Các cơ quan phải có quy trình quản lý sự cố, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận liên quan, chi tiết các bước thực hiện bao gồm cả việc thông báo người sử dụng cũng như bộ phận vận hành hệ thống công nghệ thông tin. Trường hợp hạ tầng công nghệ thông tin được thuê ngoài thì đơn vị cung cấp dịch vụ phải cung cấp quy trình xử lý sự cố.

(Thanh Huyền)