Chính phủ đốc thúc các cơ quan nhà nước dùng văn bản điện tử

Từ 2014, có ít nhất 55% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; năm 2015 phấn đấu đạt mức 80%. Trong đó, văn bản điện tử dạng ảnh quét, số hoá từ văn bản giấy chiếm ít hơn 50% tổng số văn bản điện tử được trao đổi nội bộ. Đó là một trong những nội dung chính tại Công văn của Chính phủ gửi các Bộ, ngành đôn đốc thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg (Chỉ thị 15) về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của CQNN.

Chính phủ đốc thúc các cơ quan nhà nước dùng văn bản điện tử

Công văn chỉ rõ, trước quý I/2014, trừ các loại văn bản có quy định mật, 100% các văn bản, hồ sơ, tài liệu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết công việc và 50% văn bản trao đổi giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, ngoài bộ hồ sơ giấy, đều phải gửi kèm bản điện tử của toàn bộ hồ sơ văn bản.

Riêng giai đoạn 2013 - 2015, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phấn đấu đạt mục tiêu 60% văn bản, hồ sơ chính thức trình lên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh để giải quyết công việc ngoài bản giấy đều phải gửi kèm bản điện tử. Năm 2014 đạt 30% số văn bản, tài liệu chính thức hoàn toàn dưới dạng điện tử; 35% số văn bản dưới dạng hỗn hợp điện tử kèm bản giấy; và cuối năm 2015 đạt ít nhất 50% số văn bản được trao đổi dưới dạng hỗn hợp.

Cũng theo văn bản này, từ năm 2014, các CQNN đã được Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng cần chủ động, tăng cường áp dụng chữ ký số để xác thực và gửi qua mạng các tài liệu, văn bản hành chính nhằm bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn của nội dung và giá trị pháp lý.

Bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa gửi công văn (ngày 15/11) là vì tình hình triển khai ứng dụng văn bản điện tử tại CQNN đang diễn ra chậm so với yêu cầu điện tử hóa, cải cách nền hành chính công và xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2013 - 2015.

Trước đó, theo Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2012 được công bố gần đây, xếp hạng Chính phủ Việt Nam đứng thứ 83, vươn lên 10 bậc so với năm 2003 trong tổng số 150 nước được khảo sát. Chỉ số Chính phủ điện tử Việt Nam được dựa trên ba yếu tố: dịch vụ công trực tuyến, cơ sở hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực. Đặc biệt, trong các chỉ số này, Việt Nam được thế giới đánh giá cao về các dịch vụ công trực tuyến, tuy nhiên so với các quốc gia trong khu vực ASEAN, Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là lĩnh vực hành chính công, thủ tục tài chính (thuế, hải quan) và trao đổi văn bản điện tử...

(Bảo Linh)