Đẩy mạnh hình thành các khu công nghệ cao trên toàn quốc

Tại Quyết định số  792/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Mục tiêu phát triển của quy hoạch là hình thành các khu công nghệ cao trên toàn quốc, trong đó hạt nhân là các khu công nghệ cao quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, vùng miền; góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tăng nhanh hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm hàng hóa; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ nay đến năm 2030, thành lập mới một số khu công nghệ cao do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong cả nước.

Quyết định cũng đưa ra một số giải pháp về nguồn vốn đầu tư để thực hiện quy hoạch như sau:

- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư; khuyến khích xã hội hóa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

- Vốn ngân sách nhà nước được ưu tiên bố trí cho việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của các khu công nghệ cao quốc gia

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hình thức và tổng mức đầu tư đối với các khu công nghệ cao do mình đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn xã hội hóa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn hưởng ưu đãi hỗ trợ đầu tư; bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ thực hiện Quy hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 8/6/2015.

(T.H)