Đề xuất danh mục các dịch vụ CNTT nên thuê

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Dự thảo Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước, trong đó đáng chú ý là 2 phương án đề xuất Danh mục dịch vụ công nghệ thông tin khuyến khích cơ quan nhà nước đi thuê.

Bộ TT&TT đề xuất 2 phương án Danh mục dịch vụ CNTT khuyến khích cơ quan nhà nước đi thuê. Nguồn Internet.Bộ TT&TT đề xuất 2 phương án Danh mục dịch vụ CNTT khuyến khích cơ quan nhà nước đi thuê. Nguồn Internet.
Theo đó, với phương án 1, Bộ TT&TT đề xuất quy định theo nhóm dịch vụ công nghệ thông tin. Cụ thể, Danh mục dịch vụ CNTT khuyến khích cơ quan nhà nước thuê, sử dụng bao gồm 13 nhóm dịch vụ: Nhóm dịch vụ điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường; Nhóm dịch vụ tư vấn; Nhóm dịch vụ tích hợp hệ thống, quản lý ứng dụng; Nhóm dịch vụ thiết kế, duy trì trang, cổng thông tin điện tử; Nhóm dịch vụ lắp đặt, nâng cấp, bảo hành, bảo trì; Nhóm dịch vụ cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; Nhóm dịch vụ cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin; Nhóm dịch vụ đào tạo; Nhóm dịch vụ an toàn thông tin; Nhóm dịch vụ phần mềm; Nhóm dịch vụ nội dung số; Dịch vụ chăm sóc khách hàng; Dịch vụ gia công quy trình kinh doanh.

Tại Dự thảo, Bộ TT&TT cũng đề xuất phương án 2 quy định danh mục theo hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Danh mục hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên thực hiện dưới hình thức thuê, sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm: Thuê đường truyền kết nối mạng; Thuê chỗ đặt máy chủ hoặc trang, cổng thông tin điện tử; Thuê các trang thiết bị. Việc cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, thiết bị phục vụ quản lý như hệ thống thư điện tử, hệ thống xác thực người dùng, chứng thực điện tử và chữ ký số... cũng nằm trong danh mục.

Bên cạnh đó, Danh mục cũng bao gồm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp như các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến; các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng; các hoạt động phòng chống virus; hoạt động đào tạo nghiệp vụ; chuyển giao công nghệ; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin khác...
 
Tại Dự thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương đối với việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Bộ Tài Chính có trách nhiệm hàng năm cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí kinh phí cho việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hàng năm cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí kinh phí cho việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước. UBND cấp tỉnh cũng có trách nhiệm hàng năm cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí kinh phí cho việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước.
 
(Thanh Huyền)