Đề xuất về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước

(eFinance Online) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng vốn nhà nước.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đối với dịch vụ, sản phẩm CNTT thông dụng, sẵn có trên thị trường như: quản lý, vận hành, bảo trì, duy trì hệ thống; trang bị, gia hạn các bản quyền phần mềm hoặc bản quyền hóa các phần mềm đang sử dụng chưa có bản quyền; dịch vụ hạ tầng kỹ thuật và an ninh, an toàn thông tin; thuê đường truyền; duy trì tên miền; thuê hosting; thuê chỗ đặt máy chủ; thuê máy chủ; thuê máy chủ ảo; thuê tủ rack; thuê lưu trữ; và các dịch vụ CNTT thông dụng, sẵn có khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị và pháp luật về đấu thầu.

Đối với dịch vụ CNTT được đặt hàng theo các yêu cầu riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị (gọi là dịch vụ đặt hàng) thực hiện theo kế hoạch thuê dịch vụ đặt hàng quy định tại Chương II Quyết định này.

Đối với nguồn vốn nhà nước khác, việc thuê dịch vụ CNTT sử dụng các nguồn vốn nhà nước khác phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định này; các nội dung khác phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan về quản lý và sử dụng nguồn vốn tương ứng.

Dự thảo quy định, trường hợp sử dụng nguồn chi thường xuyên theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước để thuê dịch vụ CNTT có yêu cầu cam kết lâu dài với nhà thầu, khi trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ trì thuê dịch vụ CNTT trình cấp có thẩm quyền cho phép lựa chọn và ký kết hợp đồng dài hạn với nhà thầu. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ngoài ra, cần thực hiện theo yêu cầu sau: Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ trì thuê dịch vụ CNTT cần nêu rõ các nội dung: a) Thời gian thực hiện hợp đồng; b) Giá gói thầu cần dự trù kinh phí cho toàn bộ hợp đồng; c) Giá trị dự kiến thanh toán cho nhà thầu trong từng năm; d) Loại hợp đồng (trọn gói, đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh).

Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm bố trí đầy đủ kinh phí để thanh toán hợp đồng trong từng năm.

Chủ trì thuê dịch vụ CNTT căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt để tổ chức lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trong đó phải nêu rõ thời gian thực hiện hợp đồng và điều kiện thanh toán cho nhà thầu.

Trường hợp việc lựa chọn nhà thầu cho thuê dịch vụ CNTT được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng, chủ trì thuê báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép đàm phán để ký tiếp hợp đồng thuê trên cơ sở bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả kinh tế.

(PV)