Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn năm 2015

Văn phòng Chính phủ vừa gửi công văn 5021/VPCP-KTTH tới Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính về việc điều tra thống kê toàn quốc về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1354/BTTTT-KHTC ngày 07 tháng 5 năm 2015 về việc thực hiện điều tra thống kê toàn quốc về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn năm 2015; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3947/BKHĐT-KCHTĐT ngày 19 tháng 6 năm 2015), Tài chính (văn bản số7443/BTC-HCSN ngày 05 tháng 6 năm 2015), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cuộc Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn năm 2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 803/QĐ-TTgngày 28 tháng 6 năm 2012 về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp nguồn số liệu đã có, những mảng số liệu còn thiếu và thực sự cần thiết phải tổ chức điều tra hoặc kết hợp thêm với điều tra các nội dung cần thiết khác. Trên cơ sở đó, hoàn thiện phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2015 làm căn cứ xác định kinh phí thực hiện cuộc điều tra bảo đảm triệt để tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

(T.H)