Hà Nội: 24 tập thể có thành tích trong ứng dụng CNTT năm 2014 được tặng Bằng khen

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3186/QĐ-UBND, tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2014.

Cục thuế TP Hà Nội là một trong 24 đơn vị được trao bằng khen vì có thành tích trong ứng dụng CNTT năm 2014.  Cục thuế TP Hà Nội là một trong 24 đơn vị được trao bằng khen vì có thành tích trong ứng dụng CNTT năm 2014.

Quyết định nêu rõ, tặng Bằng khen cho 24 tập thể có thành tích trong ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2014. Cụ thể: khối sở, ngành gồm 6 đơn vị, khối Hiệp quản gồm 3 đơn vị, khối quận gồm 4 đơn vị, khối huyện gồm 5 đơn vị, khối phường gồm 3 đơn vị và khối xã gồm3 đơn vị.

Mức tiền thưởng cho các tập thể được tặng Bằng khen theo quy định tại Điều 75 Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Tổng tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố chuyển về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để thực hiện.
 
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Giám đốc các Sở Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các tập thể được khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(T.H)