Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả công việc

Vừa qua, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 927-TB/TU, truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy tại hội nghị Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Đảng bộ thành phố trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin và các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao nhận thức và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cap chất lượng, hiệu quả công việc. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.

Đồng thời, đẩy mạnh mạng ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo thành phố thông qua mạng; tăng cường ứng dụng hệ thống hội nghị trực tuyến, giao ban trực tuyến; triển khai và sử dụng hệ thống chứng thực chữ ký số; đẩy mạnh công tác gửi, nhận văn bản qua hệ thống mạng diện rộng của Đảng bộ thành phố tại các cơ quan.

Đổi mới hình thức đào tạo, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức theo từng đối tượng cụ thể, đáp ứng tốt yêu cầu và vận hành, khai thác các hệ thống thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

(T.H)