Hà Nội triển khai chữ ký số chuyên dùng trong giao dịch hành chính

Năm 2015, 100% văn thư của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn ứng dụng xác thực chữ ký số chuyên dùng trong giao dịch hành chính trên mạng của thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đây là mục tiêu được xác định trong Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Cũng đến năm 2015, 100% các cơ quan hành chính các cấp của Hà Nội sẽ ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống thư điện tử Thành phố. 100% sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 60% UBND các xã, phường, thị trấn ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Các văn bản hành chính giao dịch giữa các cơ quan nhà nước các cấp sẽ được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số chuyên dùng. 100% có ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống “một cửa” điện tử.

Đặc biệt, đến năm 2020, Hà Nội sẽ triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên quy mô lớn đến tất cả các cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước từ Thành phố  đến các xã, phường, thị trấn. Hà Nội sẽ thực hiện tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào dịch vụ công trực tuyến, các hệ thống thông tin, ứng dụng chuyên ngành của Thành phố và các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

Kế hoạch này do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức chuyển đổi, triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế triển khai.

(Thanh Huyền)