Hòa Bình đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng

(eFinance Online) - Tại Chỉ thị số 21-CT/TU về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh triển khai và đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành công cụ đắc lực để đổi mới phương thức làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thời gian qua, Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực đưa ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước và bước đầu đạt những kết quả quan trọng; cơ chế, chính sách phát triển công nghệ thông tin từng bước được hoàn thiện; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể đã có mạng nội bộ và được kết nối internet băng thông rộng; hệ thống máy chủ, máy tính và các phần mềm dùng chung, phần mềm quản lý chuyên ngành được quan tâm đầu tư để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh.

Tuy nhiên, ứng dụng CNTT của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn có những hạn chế. Theo đó, phần lớn hạ tầng kỹ thuật CNTT đã lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan quản lý Nhà nước chưa được kết nối để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước chưa gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh còn thấp; phần mềm văn phòng điện tử chưa triển khai đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, nên các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi liên thông từ tỉnh tới cơ sở chưa được thực hiện, gây lãng phí thời gian, chi phí văn phòng. Nguồn nhân lực CNTT còn thiếu và yếu, phần lớn các đơn vị chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về CNTT để quản trị, vận hành hệ thống thông tin. 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT và tăng cường trao đổi văn bản điện tử để phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách thiết thực nhằm đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác. Cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua môi trường mạng; thực hiện sử dụng, trao đổi văn bản điện tử song song văn bản giấy, tiến tới chủ yếu sử dụng môi trường mạng để trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan Nhà nước với nhau; đưa các tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày, 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 05/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên toàn tỉnh.

Các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh dành thời lượng hợp lý để đưa tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những mô hình, điển hình liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của các cấp ủy, chính quyền.

Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đến cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước của cán bộ, công chức; tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, các quy định về an toàn, an ninh thông tin.

Thứ hai, Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh triển khai và đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành công cụ đắc lực để đổi mới phương thức làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành. Xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin điện tử dùng chung, tiến tới một hệ thống hạ tầng thông tin hiện đại, thống nhất, thông suốt từ tỉnh tới cơ sở đáp ứng yêu cầu hoạt động của cả hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp và hướng tới Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử.

Tăng cường sử dụng hiệu quả hạ tầng kỹ thuật phần cứng, phần mềm hiện có để quản lý, chỉ đạo điều hành công việc và trao đổi các văn bản điện tử qua mạng; từng bước thực hiện trao đổi văn bản điện tử giữa cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể với các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; ban hành các quy chế, quy định trong việc trao đổi, xử lý văn bản trên môi trường mạng theo quy trình của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể.

Thứ ba, tăng cường tập huấn, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh đáp ứng yêu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Thứ tư, Các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị này đến toàn thể các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, đơn vị trực thuộc; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực và hiệu quả nội dung Chỉ thị đã đề ra.

Thứ năm, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan phối hợp xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển chính quyền điện tử của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 05/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ sáu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(T.H)