IBM sẽ tư vấn thiết kế giám sát triển khai trung tâm dữ liệu mới cho Ngân hàng Nhà nước

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty IBM Việt Nam đã tiến hành lễ ký hợp đồng gói thầu ST9 "Tư vấn thiết kế và giám sát triển khai trung tâm dữ liệu mới cho Ngân hàng Nhà nước". Đây là gói thầu trong khuôn khổ dự án hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS) của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng vốn đầu tư 71,38 triệu USD.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty IBM Việt Nam ký kết hợp đồng gói thầu ST9 "Tư vấn thiết kế và giám sát triển khai trung tâm dữ liệu mới cho Ngân hàng Nhà nước". Ảnh: Hồ Hường.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty IBM Việt Nam ký kết hợp đồng gói thầu ST9 "Tư vấn thiết kế và giám sát triển khai trung tâm dữ liệu mới cho Ngân hàng Nhà nước". Ảnh: Hồ Hường.

Mục tiêu của dự án FSMIMS nhằm hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng chính của mình phù hợp với chuẩn mực quốc tế cho lĩnh vực ngân hàng thông qua việc: Xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ và một kiến trúc công nghệ thông tin hiện đại và tăng cường năng lực thể chế để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.

Dự án bao gồm 3 nhóm hợp phần: Nhóm hợp phần A, hiện đại hóa Ngân hàng Nhà nước; nhóm hợp phần B, tăng cường năng lực Trung tâm Thông tin tín dụng và nhóm hợp phần C tăng cường Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, trong đó gói thầu ST9 là một trong các gói thầu thuộc hợp phần A của dự án.

Gói thầu ST9 được thực hiện theo phương thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế với giá trao thầu hơn 700.000 USD tương đương 92% giá trị dự toán cho gói thầu.

Gói thầu ST9 là gói thầu dịch vụ tư vấn nhằm hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước xây dựng một trung tâm dữ liệu mới theo chuẩn hiện đại quốc tế. Theo đó, chuyên gia tư vấn IBM sẽ thiết kế trung tâm dữ liệu mới, đồng thời hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước lựa chọn nhà cung cấp, giám sát quá trình triển khai, vận hành trung tâm dữ liệu mới do nhà cung cấp thực hiện. Trung tâm dữ liệu mới sẽ cung cấp khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu với độ sẵn sàng và tính bảo mật cao, tạo ra một môi trường CNTT bền vững và linh hoạt giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đáp ứng kịp thời trước những thay đổi từ hoạt động nghiệp vụ và thị trường.

Theo kế hoạch, hợp đồng ST9 sẽ được thực hiện trong vòng 15 tháng, từ tháng 9/2015 đến hết tháng 12/2016.

(PV)