Kéo dài thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án "Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 22/6/2012 đến hết năm 2018.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm các mục tiêu của Đề án. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia. Mục tiêu cụ thể của Đề án là xây dựng Danh mục hóa chất Quốc gia; xây dựng và triển khai các chức năng cơ bản của hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

Bên cạnh đó, Đề án cũng nhằm xây dựng và phát triển các dịch vụ nhằm phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển sản xuất, kinh doanh, sử dụng, quản lý hóa chất một cách có hiệu quả, bền vững... Nhiệm vụ chủ yếu của Đề án là điều tra, khảo sát thực trạng, đánh giá nhu cầu, phạm vi và yêu cầu đối với Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia; Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hóa chất quốc gia; Xây dựng các văn bản pháp quy về sửa đổi, bổ sung Danh mục hóa chất quốc gia, các tài liệu hướng dẫn thực hiện; thực hiện thí điểm một số mô hình xã hội hóa thông tin về hoạt động hóa chất...

(Thanh Huyền)