Long An tăng cường ứng dụng CNTT nâng cao chỉ số PCI

Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch số 2513/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Long An năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tạo môi trường giao tiếp điện tử

Mục tiêu của kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm cải thiện chỉ số về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT-INDEX) trong cơ quan nhà nước của tỉnh và đặc biệt là góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Long An trong năm 2014.

Bên cạnh đó, tạo môi trường giao tiếp điện tử để các nhà đầu tư, doanh nghiệp được tiếp cận được nguồn thông tin của tỉnh. Cung cấp các thông tin chi tiết về pháp luật, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, các dự án kêu gọi đầu tư, các lĩnh vực xã hội hóa, các chương trình thực thi chủ trương, chính sách của tỉnh, các dự báo, dự đoán về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, các dịch vụ công của tỉnh… để giải thích, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Từ đó, thu hút được sự quan tâm, đầu tư của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhiệm vụ của kế hoạch là xây dựng hoàn thiện hệ thống Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử thành phần của cơ quan nhà nước tỉnh Long An, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn thông tin, tích hợp, chia sẻ thông tin, kịp thời cung cấp thông tin hoạt động, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng hoàn chỉnh chuyên trang ngoại ngữ (trước hết là tiếng Anh) cho một số ngành liên quan đến kêu gọi, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Long An với bạn bè quốc tế; cung cấp đầy đủ nội dung thông tin liên quan phục vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tập trung, thống nhất việc cung cấp thông tin thủ tục hành chính của tỉnh ở dạng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 2 (hướng dẫn thủ tục hành chính, cho phép người dùng tải biểu mẫu về) trên trang thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Tăng cường ứng dụng CNTT cải cách hành chính

Để đạt được mục tiêu như đã đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đưa ra ba nội dung chính để thực hiện bao gồm:

Thứ nhất, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử thành phần của các sở ngành, UBND cấp huyện: Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng trang thiết bị, nâng cấp phần mềm phiên bản mới (Microsoft Sharepoint 2013) cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh để đảm bảo Cổng thông tin điện tử vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả theo hướng tập trung, ứng dụng các công nghệ mới, tích hợp được vào Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Nâng cấp, xây dựng mới các trang thông tin điện tử (TTĐT) thành phần của các đơn vị và tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trong đó, các trang TTĐT của các cơ quan đầu mối liên quan đến thủ tục đầu tư, kêu gọi xúc tiến đầu tư, ... như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế, Cục Hải quan Long An, Cục Thuế tỉnh,... xây dựng thêm trang thông tin ngôn ngữ tiếng Anh để các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp cận được nguồn thông tin của tỉnh và qua đó các cơ quan quản lý của tỉnh tiếp nhận được các ý kiến, phản ánh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ hai, tăng cường ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành nói chung và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp nói riêng. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân thông qua Internet có thể theo dõi, nắm biết được tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính có liên quan đến mình đang ở đâu, được xử lý như thế nào, qua đó nâng cao tính công khai, minh bạch nền hành chính của tỉnh.

Triển khai thực hiện hoàn thiện việc cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 2 theo hướng tập trung, thống nhất trên trang một cửa của tỉnh (https://motcua.longan.gov.vn/) đối với tất cả các thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, tiến tới tích hợp vào cổng thông tin điện tử của tỉnh và chia sẻ thông tin về thủ tục hành chính đến các trang thông tin thành phần của các đơn vị trong tỉnh, nhằm tập trung đầu mối quản lý, cập nhật kịp thời bộ thủ tục hành chính của tỉnh khi có thay đổi, điều chỉnh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tối thiểu mức độ 2, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp (trong và ngoài nước), người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, chuẩn bị thủ tục hồ sơ hành chính. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (3, 4) phục vụ cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp; ưu tiên cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 về việc ban hành Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến 2020, góp phần nâng cao chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT-INDEX) trong cơ quan nhà nước của tỉnh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Long An trong năm 2014.

Thứ ba, tăng cường cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử thành phần của tỉnh: Quan tâm đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách thu hút đầu tư, thông tin về các kế hoạch, quy hoạch, …của tỉnh qua nhiều kênh thông tin, trong đó đặc biệt chú trọng kênh thông tin qua Cổng/trang TTĐT của tỉnh để giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết về môi trường đầu tư, kinh doanh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang TTĐT thành phần của các đơn vị phải đăng tải công khai thông tin chi tiết về pháp luật, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, các dự án kêu gọi đầu tư, các lĩnh vực xã hội hóa, các chương trình thực thi chủ trương, chính sách của tỉnh, các dự báo, dự đoán về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ,… để giải thích, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đặc biệt chú trọng việc cung cấp tin bài tiếng Anh đảm bảo đạt chất lượng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang TTĐT thành phần của cơ quan nhà nước trong tỉnh, giúp bạn bè quốc tế thuận tiện trong việc tiếp cận, nắm bắt thông tin về Long An.

(T.H)