Năm 2016: Bộ Tài chính phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Tại Quyết định số 2765/QĐ-BTC kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2016, xây dựng và triển khai 100% các dịch vụ công mức độ 3 được cung cấp trực tuyến thông qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử của các đơn vị hệ thống.

Hết năm 2016, Bộ Tài chính phấn đấu cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử của các đơn vị hệ thống. Nguồn: Cổng TTĐT BTC.Hết năm 2016, Bộ Tài chính phấn đấu cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử của các đơn vị hệ thống. Nguồn: Cổng TTĐT BTC.

Tại Quyết định này, Bộ Tài chính cũng đặt ra mục tiêu, đến năm 2017, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 4 (tập trung vào các lĩnh vực: khai báo Hải quan và thông quan hàng hóa; thanh toán thuế, phí và lệ phí, miễn giảm hoàn thuế và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế).

Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, Bộ Tài chính đã đưa ra kế hoạch cụ thể. Theo đó, các đơn vị trong ngành sẽ tập trung rà soát các thủ tục hành chính, phân loại và đề xuất danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3. Trước mắt, các đơn vị trong ngành sẽ tập trung vào các thủ tục nhiều người sử dụng, tần suất sử dụng thường xuyên. Từ kết quả rà soát này, Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ tổ chức xây dựng, triển khai ứng dụng cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong năm 2016, từng bước tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính phủ.

Ngay trong quý đầu tiên, các đơn vị trong Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát thủ tục hành chính và đề xuất các thủ tục hành chính cần xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính và 4 đơn vị hệ thống trực thuộc Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước. 

Đồng thời, các đơn vị trong ngành cũng đã đưa thủ tục hành chính cần xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.

(T.Ngà)