Ngân hàng Nhà nước tăng cường an ninh thông tin hệ thống mạng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1685/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong hệ thống NHNN.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước của NHNN đối với công tác an ninh công nghệ thông tin và dịch vụ, tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt đối với các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Đồng thời, tăng cường an ninh hạ tầng công nghệ thông tin và đảm bảo hệ thống thông suốt, an toàn của các hệ thống thông tin nghiệp vụ của NHNN, cùng với đó là nâng cao nhận thức về an ninh thông tin cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của NHNN.

Kế hoạch cũng đưa ra nhiệm vụ chủ yếu là rà soát, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo an ninh thông tin trong ngành Ngân hàng; Tổ chức đào tạo nâng cao hiểu biết, nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ NHNN, đào tạo và xây dựng đội ngũ chuyên gia về an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Mặt khác, việc quản lý, sử dụng tài liệu mật theo đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng để phòng ngừa lộ, lọt thông tin; Tổ chức triển khai các giải pháp hành chính và kỹ thuật đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt và an toàn của hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin nghiệp vụ của NHNN; Tăng cường quản lý việc sử dụng Internet và máy tính cá nhân;Triển khai sử dụng hiệu quả và an toàn Hộp thư điện tử của NHNN trong trao đổi công việc, xử lý gửi nhận văn bản...cũng là những nhiệm vụ cần đẩy mạnh trong thời gian tới. 

Để đạt được những mục tiêu trên, việc đầu tiên là cần rà soát, đầu tư đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đẩy nhanh tiến độ việc phê duyệt và triển khai các dự án nâng cấp, trang bị hệ thống an ninh bảo mật công nghệ thông tin của NHNN; Tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ, tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, đảm bảo các dịch vụ cung cấp cho khách hàng thông suốt, liên tục và an toàn; Trao đổi, phối hợp với các đơn vị làm công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Làm tốt công tác truyền thông về an toàn, an niinh thông tin mạng trọng hoạt động ngân hàng cho cán bộ NHNN.

(HTH)