Ngành TN&MT nỗ lực đưa CNTT trong quản lý điều hành

Ngày 14/11 tại Hà Nội, Cục Công nghệ Thông tin (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2014.

Toàn cảnh Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị.

Trong thời gian gần 2 năm qua, toàn ngành Tài nguyên và môi trường đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, lưu trữ và thông tin tư liệu; đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về lĩnh vực CNTT, tạo điều kiện, tiền đề để thúc đẩy nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các hoạt động của toàn ngành cũng như từng đơn vị thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường. Về cơ sở hạ tầng CNTT của ngành đã được đầu tư và có sự đổi mới phát triển mạnh so với những năm trước đây.

Cục CNTT đã triển khai đạt kết quả về ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của Bộ và các đơn vị trong ngành như: Sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp, hoàn thiện Cổng, trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống giao lưu điện tử, hệ thống giao ban điện tử. Việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động và trao đổi thông tin của Bộ và các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, đã có nhiều đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực.

Các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành và các phần mềm chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của các đơn vị trong ngành đã được xây dựng và triển khai thành công. Đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin của ngành có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng.

Theo Cục trưởng Nguyễn Hữu Chính, kết quả đánh giá của Bộ TT&TT về mức độ ứng dụng CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2013, Bộ TN&MT được xếp thứ 8, như vậy đã có sự tiến bộ lớn so với năm 2012 Bộ TN&MT xếp thứ 15. Với các thành tích, kết quả đạt được của ngành về lĩnh vực CNTT trong thời gian qua đã góp phần vào đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính, từng bước thực hiện chính phủ điện tử và hiện đại hóa ngành.

Tuy vậy, cũng cần nhìn nhật đúng đắn về những tồn tại để có những biện pháp khắc phục, bảo đảm tiến độ thời gian và chất lượng công trình, sản phẩm CNTT, khai thác hết tiềm năng thế mạnh của CNTT để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng đơn vị cũng như toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Năm 2015, Cục Công nghệ thông tin, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý về quản lý ứng dụng và phát triển CNTT; từng bước hoàn thành việc đầu tư xây dựng và thực hiện tốt việc quản lý, khai thác hạ tầng CNTT thống nhất toàn ngành; hoàn thành về xây dựng, tích hợp, chia sẻ CSDL ngành TN&MT, tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng CSDL cấp tỉnh; 80% văn bản trao đổi của Bộ TN&MT đối với các cơ quan, đơn vị khác là văn bản điện tử, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc. Đồng thời, các dịch vụ công về TN&MT của các lĩnh vực quản lý của Bộ và các Sở sẽ được triển khai nâng cấp, phấn đấu đưa số lượng các dịch vụ công của ngành đạt 50% ở mức độ 3, còn lại ở mức độ 2…

(T.H)