Nghị định mới nhất về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại bắt đầu có hiệu lực

Ngày 7/9/2015, Thủ tướng đã ký ban hành Nghị định số 72 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN), có hiệu lực thi hành từ ngày 22/10/2015. Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo.Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo.

Chiều ngày 2/11/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức họp báo giới thiệu Nghị định 72/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN). Đây được xem là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao nhất trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Thành tựu và hạn chế

Đánh giá chung sau 5 năm triển khai Quy chế 79 quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định: “Công tác TTĐN đã đạt được thành tựu đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, làm cho cộng đồng quốc tế hiểu đúng, rõ và đầy đủ hơn về Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được cải thiện, được bạn bè quốc tế hiểu rõ, tin yêu hơn”.

Hiện tại, 4 cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam đã có 52 văn phòng thường trú ở nước ngoài. Một số cơ quan báo chí lớn có lượng độc giả lớn cũng cử phóng viên ra nước ngoài thường xuyên tác nghiệp, lấy thông tin từ nước ngoài về tuyên truyền trong nước, và tuyên truyền quảng bá thông tin, hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài. Cùng với đó, còn có gần 100 cơ quan đại diện Việt Nam đang hoạt động trên các châu lục, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác TTĐN, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế.

Tuy nhiên, công tác TTĐN vẫn còn một số hạn chế như: hiệu lực quản lý nhà nước chưa cao; sự phối hợp, gắn kết giữa các Bộ, Ngành còn hạn chế; lực lượng thông tin đối ngoại mỏng, chất lượng hiệu quả hoạt động TTĐN chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là cơ quan báo chí chủ lực vẫn chưa phát huy hết vai trò của mình trong công tác TTĐN. Nhiều địa bàn trên thế giới còn trống TTĐN về Việt Nam.

Nghị định có 4 Chương, 26 Điều, quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nguyên tắc hoạt động TTĐN, quản lý Nhà nước về TTĐN, nội dung TTĐN, cung cấp TTĐN, hoạt động hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông, phóng viên nước ngoài để quảng bá Việt Nam tại nước ngoài, một số thiết chế thực hiện công tác TTĐN ở địa bàn ngoài nước, kinh phí cho hoạt động TTĐN và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về TTĐN.

Nhằm tạo điều kiện để thúc đẩy công tác TTĐN tiếp tục phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu đặt ra theo Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011 – 2020, Bộ TT&TT đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định 72 về quản lý hoạt động TTĐN.

Một số điểm mới của Nghị định 72 về quản lý hoạt động TTĐN

Cùng với việc khắc phục hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực TTĐN, Nghị định 72 về quản lý hoạt động TTĐN có 1 số điểm mới.

Một là quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, Ngành, địa phương, các lực lượng chủ lực triển khai hoạt động TTĐN (Chương III).

Hai là quy định đầy đủ những nguyên tắc hoạt động TTĐN, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia trong thời gian gần đây (Điều 3).

Ba là đảm bảo kinh phí cho hoạt động TTĐN từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác (Điều 5).

Bốn là quy định các hoạt động TTĐN cơ bản để các Bộ, Ngành, địa phương, các lực lượng TTĐN cần tập trung thực hiện trong giai đoạn hiện nay (Chương II). Cần thiết trong nhiệm kỳ tới phải xây dựng chiến lược truyền thông mạnh, ví dụ truyền thông về TTĐN trong chiến lược truyền thông biển, đảo.

Năm là tăng cường cung cấp thông tin giải thích, làm rõ (Điều 10); coi đây là trách nhiệm của các Bộ, Ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của Việt Nam.  

“Với trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TTĐN, Bộ TT&TT đã và đang nỗ lực hết mình nhằm: Thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực TTĐN; Đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đẩy mạnh thông tin về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam; Tăng cường TTĐN thực hiện chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết thêm.

(Bảo Châu)