Phải công khai kế hoạch triển khai hệ thống CNTT

Bộ Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 25/2014/TT-BTTTT quy định việc triển khai các hệ thống thông tin (HTTT) có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương quản lý. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 13/2/2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Thông tư 25, HTTT có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương được hiểu là hệ thống gồm tập hợp thiết bị phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết lập phục vụ mục đích tạo lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin từ các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đến các cơ quan, tổ chức ở địa phương trong cùng một lĩnh vực (gọi tắt là HTTT).

Thông tư quy định, việc triển khai các HTTT phải đảm bảo các nguyên tắc: Công khai chủ trương, kế hoạch triển khai, nội dung, quy mô, nguồn vốn đầu tư và cơ quan phối hợp triển khai các HTTT. Các cơ quan phải phối hợp đồng bộ các nội dung về đầu tư, quy mô và thời gian triển khai giữa các HTTT, tránh đầu tư trùng lặp. Việc triển khai phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định bảo đảm sự tương thích, thông suốt và an toàn trong quá trình chia sẻ, trao đổi dữ liệu giữa các HTTT.

Các nguyên tắc này đã được thể hiện rõ trong quy định đối các khâu, công đoạn của quá trình triển khai các HTTT như: Khảo sát, đánh giá hiện trạng đầu tư, lập dự án, thẩm định dự án, xây dựng quy định kỹ thuật về dữ liệu... Cụ thể, về khảo sát, đánh giá hiện trạng đầu tư, Thông tư quy định chủ đầu tư dự án xây dựng HTTT phải tổ chức khảo sát hiện trạng các HTTT trong cùng lĩnh vực tại các địa phương phục vụ công tác lập dự án ứng dụng CNTT theo quy định hiện hành. Nội dung khối lượng công tác khảo sát thực tế trong Báo cáo kết quả khảo sát thể hiện được hiện trạng đầu tư các HTTT trong cùng lĩnh vực tại các địa phương và đề xuất các HTTT sẽ được kết nối với HTTT sẽ triển khai.

Khi kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT phải áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Khi HTTT đã triển khai xong và đưa vào khai thác, sử dụng, cơ quan quản lý HTTT có trách nhiệm ban hành Quy chế về chia sẻ thông tin số theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Với các dữ liệu thuộc bí mật nhà nước, khi thực hiện chia sẻ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Đáng chú ý, Thông tư còn quy định, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương có trách nhiệm công bố trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan mình và gửi tới Bộ TT&TT các văn bản gồm: Kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm về ứng dụng CNTT hoặc chủ trương đầu tư các HTTT không thuộc kế hoạch 5 năm, hàng năm về ứng dụng CNTT đã được duyệt; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư các HTTT sau khi được thẩm định; Kế hoạch triển khai các HTTT; Quy định kỹ thuật về dữ liệu của các HTTT.

(Thanh Huyền)