Phải đạt chất lượng mạng lưới và phục vụ số 1

Đó là một trong những nội dung chính mà Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2016 mà Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã đề ra.

Phải đạt chất lượng mạng lưới và phục vụ số 1

Mục tiêu Nghị quyết đặt ra là năm 2016, Đảng ủy Tập đoàn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đột phá về năng lực cạnh tranh; khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn; góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước; Lựa chọn năm 2016 là năm xây dựng Tập đoàn VNPT đạt chất lượng mạng lưới và chất lượng phục vụ số 1 trong lòng khách hàng; Hoàn thành tốt các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2016.

Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị gồm: phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 15% về lợi nhuận và trên 8% về doanh thu so với thực hiện năm 2015; Hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao; Hoàn thành chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2016 do Bộ TT&TT giao.

Về công tác xây dựng Đảng, đạt 75% trở lên tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; trên 90% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp trên 150 Đảng viên mới.

Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng ủy Tập đoàn đã đưa ra 7 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 7 nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đơn vị xây dựng, cụ thể hóa và thực thi chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, xây dựng chương trình hành động cụ thể năm 2016 để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2016 của Tập đoàn kịp thời, theo đúng tiến độ đề ra; Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống kênh bán hàng đã được thống nhất giữa Tập đoàn và các đơn vị; Đẩy mạnh hoạt động của khối Công nghiệp để sản xuất các sản phẩm, dịch vụ phát triển hoàn toàn bởi VNPT…

(Theo VNPT)