Phần mềm dự toán quyết toán (THBC)

(eFinance Online) - Phần mềm Tổng hợp báo cáo quyết toán được Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính xây dựng nhằm hỗ trợ việc tổng hợp dữ liệu báo cáo theo quy định cho các đơn vị dự toán cấp I, II từ đơn vị dự toán cấp III.  
Phần mềm dự toán quyết toán (THBC)

Chương trình được xây dựng tuân thủ theo đúng Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 “Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp”, bên cạnh đó cũng đáp ứng đầy đủ hệ thống báo cáo Tài chính theo chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp dựa trên Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.  

Phần mềm đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 185/2010/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.   

Đặc biệt, phần mềm đã cập nhật thêm các mẫu giấy, sổ đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư 61/2014/TT-BTC ban hành ngày 12/05/2014 về việc “Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc”.  

Chương trình phát triển trên nền công nghệ .Net FrameWork, sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server/Express 2005, có thể chạy trên hệ thống mạng nội bộ tại các đơn vị.  

Các mẫu biểu và báo cáo trong chương trình giao tiếp với phần mềm Microsoft Excel tiện dụng và linh hoạt.  

Phần mềm Tổng hợp báo cáo quyết toán được thiết kế có khả năng trao đổi, nhận dữ liệu từ phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS 2013.

(P.V)