Phần mềm Kế toán ngân sách xã và Tài chính xã (KTXA)

(eFinance Online) - Phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA) được xây dựng cho các đơn vị xã, phường, thị trấn với mục đích tin học hóa hầu như toàn bộ nghiệp vụ kế toán từ khâu xử lý chứng từ ban đầu cho đến khâu lên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo tổng hợp, quyết toán.
Phần mềm Kế toán ngân sách xã và Tài chính xã (KTXA)

Phần mềm KTXA đảm bảo tuân thủ đúng các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được ban hành; xử lý, lưu trữ hệ thống các chứng từ kế toán phát sinh và kết xuất các sổ, thẻ và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán cho các đơn vị xã, phường, thị trấn theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, cũng như cập nhập hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản và báo cáo tài chính theo Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương trình cập nhật hệ thống mục lục ngân sách theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008. Ngoài ra, chương trình đã sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách theo Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, phần mềm KTXA đã cập nhật thêm các mẫu giấy, sổ đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư 61/2014/TT-BTC ban hành ngày 12/05/2014 về việc “Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc”.

Hệ thống báo cáo đầy đủ và linh hoạt, có thể in theo nhiều tiêu chí và loại hình báo cáo khác nhau, đáp ứng công tác điều hành quyết toán của đơn vị, cho cơ quan tài chính cấp trên và kho bạc Nhà nước.

Chương trình liên kết với phần mềm Quản lý ngân sách, thông qua việc kết xuất báo cáo quyết toán gửi sang phần mềm Quản lý ngân sách.

(P.V)