Phần mềm quản lý ngân sách (QLNS)

(eFinance Online) - Chương trình Quản lý ngân sách được xây dựng nhằm kết hợp cùng với hệ thống TABMIS hỗ trợ đầy đủ các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính các cấp.
Phần mềm quản lý ngân sách (QLNS)

Phần mềm giúp cho cơ quan tài chính khai thác dữ liệu từ hệ thống TABMIS và các hệ thống có liên quan một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác; đồng thời cung cấp các báo cáo đáp ứng công tác điều hành và quyết toán của địa phương.

Chương trình đáp ứng theo Công văn số 9763/BTC-NSNN ngày 25/07/2011 “Về việc cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục NSNN”.

Phần mềm Quản lý ngân sách đảm bảo tuân thủ đúng các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực về hệ thống mục lục ngân sách đã được ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC và mã ĐVQHNS theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC.  

Ngoài ra, ứng dụng cũng đảm bảo vận hành quy trình nghiệp vụ phù hợp với cơ chế chính sách theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC “Về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm” và Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC “Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước”.

Chương trình nhận dữ liệu thu, chi từ hệ thống TABMIS, sau đó chuyển dữ liệu thu, chi từ TABMIS vào hệ thống lên báo cáo điều hành và quyết toán thu, chi theo các biểu mẫu được thiết kế sẵn trong chương trình.

Phần mềm có khả năng giao tiếp, liên kết số liệu với nhiều ứng dụng khác như: Hệ thống Kế toán ngân sách xã (KTXA); phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS); phần mềm Tổng hợp quyết toán các đơn vị dự toán cấp 1, 2; Hệ thống trao đổi dữ liệu thu nộp thuế; Hệ thống danh mục dùng chung.

(TH)