Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT gồm 7 Điều, kèm theo 2 Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; trong đó Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa số 01 (Mẫu số 01) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa số 02 (Mẫu số 02) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa được ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo mẫu số 01 hoặc 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với trường hợp đấu thầu quốc tế, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, việc lập hồ sơ mời thầu phải chỉnh sửa phù hợp theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP .

Đối với gói thầu quy mô nhỏ, trường hợp thấy cần áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ thì phải trình người có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2015 và thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/2/2010. Toàn bộ nội dung của Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT và các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo được đăng tải trên trang web: muasamcong.mpi.gov.vn.

(T.H)