Ra mắt website “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII”

Chiều qua (15/9), Trung tâm Báo chí Đại hội XII đã chính thức khai trương, vận hành Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII" tại địa chỉ daihoi12.dangcongsan.vn. Đây là trang thông tin chính thức về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet. 

Đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu ấn nút khai trương Trang tin điện tử daihoi12.dangcongsan.vn.Đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu ấn nút khai trương Trang tin điện tử daihoi12.dangcongsan.vn.
Trang tin "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII" gồm có 10 chuyên mục: Tin tức, sự kiện; Đại hội Đảng bộ các cấp; Góp ý dự thảo văn kiện; Tư liệu - Văn kiện (Tổng Bí thư qua các thời kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Văn kiện Đại hội); Những điểm mới trong dự thảo các văn kiện (gồm 2 tiểu mục: Toàn văn dự thảo các văn kiện, Những điểm mới); Từ Đại hội đến Đại hội; Phong trào thi đua; Hỏi - Đáp; Ảnh thời sự; Video; Audio... Đồng thời, Trang tin được thể hiện bằng 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Trang tin ra mắt nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu tại buổi khai trương, đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII cho biết: "Hệ thống các cơ quan báo chí, trong đó có trang tin "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII" cần động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Website cũng cần tập trung tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, Đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng".

(Thanh Huyền)