Sẽ ban hành nghị quyết về Chính phủ điện tử trong tháng 8/2015

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2015 vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về Chính phủ điện tử, gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 8/2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung thông tin, tuyền truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những thông tin sai sự thật, chống phá, xâm phạm lợi ích của nhà nước và nhân dân cần được xử lý kịp thời.

Bộ Ngoại giao và Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết cấp thị thực, tiến tới thực hiện việc cấp thị thực điện tử. Bộ Ngoại giao tăng cường các hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Về dự thảo Nghị quyết về Chính phủ điện tử, Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 8/2015.

(Thanh Huyền)