Sẽ có cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số

Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số được xây dựng trên cơ sở bổ sung, hoàn thiện, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia tổng điều tra dân số và nhà ở.  Đây là cơ sở dữ liệu quốc gia được khai thác chung, cập nhật thường xuyên với các cơ sở dữ liệu khác của các Bộ, ngành, địa phương, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số.

Để phục vụ cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành phải đề xuất danh mục chỉ tiêu thống kê liên quan tới người dân trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9 tới.
 
Đồng thời, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy trình thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, chia sẻ, kết nối giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tại địa phương phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp và cập nhật dữ liệu liên quan tới người dân vào Cơ sử dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số.

(Thanh Huyền)