Sẽ cung cấp thông tin đất đai qua Internet và SMS

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa giao Tổng cục quản lý đất đai xây dựng và quản lý hệ thống thông tin đất đai, trong đó cho phép các tổ chức và cá nhân khai thác thông tin đất đai qua mạng Internet, cổng thông tin đất đai và dịch vụ tin nhắn SMS.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đó là một trong những nội dung nằm trong Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai. Theo đó, Tổng cục quản lý đất đai có trách nhiệm giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý hệ thống thông tin đất đai.

Tổng cục quản lý đất đai sẽ xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và thực hiện dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai. Hệ thống này tích hợp kết quả điều tra cơ bản và các dữ liệu, thông tin có liên quan đến đất đai do các bộ, ngành, cơ quan có liên quan cung cấp. Đơn vị này cũng được giao nhiệm vụ xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành quy định về phân quyền truy cập vào hệ thống thông tin đất đai, quản lý việc kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương...

Theo Thông tư, tổ chức và cá nhân có thể khai thác thông tin đất đai theo 2 hình thức: Khai thác thông tin đất đai qua mạng Internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS hoặc khai thác thông tin thông qua phiếu yêu cầu. Với việc khai thác thông tin qua mạng và SMS, tổ chức, cá nhân phải đăng ký và được cấp quyền truy cập, khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai. Đối với khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai thì tổ chức, cá nhân cần nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu theo mẫu.

Việc khai thác thông tin đất đai phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai, thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, khung giá đất, bảng giá đất đã công bố hoặc trường hợp phục vụ cho các mục đích quốc phòng và an ninh...

Thông tư cũng quy định, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

(Thanh Huyền)