Seagate công bố báo cáo tài chính quý II của năm tài chính 2015

Công ty về ổ đĩa cứng và giải pháp lưu trữ Seagate vừa công bố báo cáo tài chính quý II của năm tài chính 2015 (kết thúc vào ngày 2/1/2015.

Ban Giám đốc Công ty đã thông qua việc chia cổ tức tiền mặt theo quý là 0,54 USD cho mỗi cổ phần.Ban Giám đốc Công ty đã thông qua việc chia cổ tức tiền mặt theo quý là 0,54 USD cho mỗi cổ phần.

Theo đó, trong quý II, doanh thu của Seagate đạt khoảng 3,7 tỷ USD, tổng lợi nhuận chiếm 27,8%, lãi ròng đạt 933 triệu USD và lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 2,78 USD.

Tính toán theo non-GAAP, là cách tính không bao gồm tác động ròng của một số yếu tố nhất định, bao gồm 620 triệu USD thu được dựa vào quyết định trọng tài, Seagate báo cáo tổng lợi nhuận chiếm 28,2%, lãi ròng đạt 452 triệu USD và lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 1,35 USD. 

Trong quý II, Công ty thu được khoảng 1,4 tỉ USD từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, trả cổ tức tiền mặt 177 triệu USD và chi 18 triệu USD để mua lại khoảng 0,3 triệu cổ phiếu phổ thông. Tính tới cuối quý này, khoảng 329 triệu cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành; các khoản bao gồm tiền mặt và những tài sản tương đương tiền mặt, dòng tiền hạn chế sử dụng và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt tổng cộng khoảng 3,3 tỷ USD.

Theo ông Steve Luczo - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Seagate, hoạt động của Seagte trong quý tài chính thứ II này là kết quả của việc vận hành nhất quán và vị thế cạnh tranh vững chắc của Công ty trên thị trường công nghệ lưu trữ. Thêm vào đó, hoạt động dòng tiền của Seagte tiếp tục được duy trì mạnh mẽ nhờ việc luôn cân đối giữa đầu tư kinh doanh và hoàn vốn cho cổ đông...

Được biết, trước kết quả kinh doanh này, Ban Giám đốc Công ty đã thông qua việc chia cổ tức tiền mặt theo quý là 0,54 USD cho mỗi cổ phần. Theo đó, cổ tức sẽ được trả vào ngày 24/2/2015 cho các cổ đông trong danh sách tính đến hết ngày làm việc 10/2/2015. Việc thanh toán của bất kỳ cổ tức nào trong tương lai sẽ tuân theo quyết định của Ban Giám đốc và phụ thuộc vào tình hình tài chính, kết quả hoạt động, tiền có sẵn, dòng tiền, các yêu cầu về vốn của Seagate và các yếu tố khác có liên quan.

(GN)