SQL Server 2014 và Hệ thống cơ sở quản lý dữ liệu

SQL Server 2014 của  Microsoft được đánh giá là bảo đảm hiệu năng thực thi cho các ứng dụng cốt yếu với tất cả các khối lượng công việc trong bộ nhớ tích hợp, đưa ra số liệu phân tích nhanh chóng hơn từ bất kỳ cơ sở dữ liệu nào với các cong cụ quen thuộc và nền tảng dịch vụ điện toánd dám mây lai cho phép các tổ chức dễ dàng xây dựng, triển khai và quản lý cac giải pháp tại chỗ hoặc trên đám mây.

SQL Server 2014 và Hệ thống cơ sở quản lý dữ liệu

Bộ nhớ trong tích hợp: Tăng hiệu năng gấp 10 lần

SQL Server 2014 có bộ nhớ trong tích hợp, với hiệu suất trung bình tăng gấp 10 lần đối với các ứng dụng mới và ứng dụng hiện có của hệ thống SQL Server.

Cải thiện tính năng Bảo mật và Khả năng mở rộng

Cơ sở dữ liệu ít lỗ hổng nhất trong 5 năm liên tục; Có khả năng mở rộng, qua máy tính, liên kết mạng và lữu trữ.

Tính sẵn sàng cao

Hệ thống với tỷ lệ phần trăm sẵn sàng gồm toàn "số 9" mà bạn cần. Tính sẵn sàng cao hơn với chế độ Always on, giờ đây còn cho độ sẵn sàng cao hơn với khả năng quản lý được đơn giản hoá.

SQL Server 2014 và Hệ thống cơ sở quản lý dữ liệu ảnh 1

Dễ dàng truy cập đến CSDL Lớn và Nhỏ

Số liệu phân tích từ bất kỳ nguồn cơ sở dữ liệu (CSDL) nào. Tìm kiếm, truy cập, và đặt thuộc tính cho các dữ liệu trong và ngoài, kết hợp với các dữ liệu phi cấu trúc để mở rộng các số liệu phân tích.

Số liệu phân tích chính xác từ các công cụ quen thuộc

Cải thiệu giải pháp tự quản trị doanh nghiệp thông minh (BI). Tăng tốc độ phân tích và thời gian lập thống kê với giao diện thân thuộc như Excel.

Toàn diện và đồng nhất

Nền tảng CSDL toàn diện Triển khai nền tảng CSDL toàn diện và đồng nhất cho cả dịch vụ tại cơ sở và qua đám mây sử dụng một bộ công cụ phổ thông trong suốt toàn bộ chu trình làm việc của ứng dụng.

(T.H)