Thay thành viên Uỷ ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT vừa ký quyết định thay thế thành viên Ủy ban này. Theo đó, ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT thay ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Trung ương Đảng. Nguồn Internet.Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Trung ương Đảng. Nguồn Internet.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT. Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy ban. Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng CNTT. Đồng thời, Ủy ban giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng CNTT.

(Thanh Huyền)