Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2014 vừa được ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần năng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Nghị quyết nêu rõ công tác ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiều cố gắng và đạt kết quả tốt, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, phụ vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ cơ quan nhà nước ứng dụng CNTT ở mức trung bình còn lớn, chưa đảm bảo sự đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, căn cứ vào đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông cần rà soát, hoàn thiện quy trình thực hiện, nội dung các tiêu chí đánh giá để làm căn cứ đánh giá kết quả ứng dụng CNTT của từng cơ quan hàng năm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý điều hành.

(Thanh Huyền)