Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 19/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ ngày 01/08/2015, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điểm a, b Điều 75 Luật đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao còn phải đáp ứng các tiêu chí về: Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao; Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam; Số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển.

Cụ thể: Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm.

Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%.

Số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 5%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5% nhưng không thấp hơn 15 người.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao thì thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định này.

(T.H)