Trước ngày 1/2 hàng năm phải báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng CNTT

Bộ Thông tin Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 06/2013/TT/BTTT ngày 07/03/2013, quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của khối các cơ quan Nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/5/2013, tất cả các cơ quan nhà nước thuộc đối tượng áp dụng tại Thông tư này bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sẽ phải nộp báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng CNTT của đơn vị mình trước ngày 1/2 hàng năm, với kỳ hạn báo cáo là 1 năm, tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm báo cáo cho Cục Ứng dụng CNTT - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nội dung báo cáo bao gồm: hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT; nhân lực và đầu tư cho ứng dụng CNTT.

Báo cáo được thực hiện và gửi dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Với văn bản giấy cần có dấu và chữ ký của Thủ trưởng cơ quan báo cáo. Với văn bản điện tử phải đáp ứng tối thiểu một trong các yêu cầu: Thứ nhất, phải được gửi qua thư điện tử từ địa chỉ thư điện tử được xác nhận bằng văn bản của cơ quan báo cáo. Cơ quan báo cáo có trách nhiệm thông báo lại địa chỉ thư điện tử được sử dụng để gửi báo cáo trong trường hợp có sự thay đổi; Thứ hai, phải được Thủ trưởng cơ quan báo cáo ký số bằng chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và được gửi qua thư điện tử chính thức có tên miền “.gov.vn” hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng của cơ quan báo cáo.

Thông tư cũng quy định rõ, Cục Ứng dụng CNTT có trách nhiệm: Xây dựng các biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng CNTT dưới dạng văn bản điện tử và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Cục Ứng dụng CNTT. Cập nhật biểu mẫu báo cáo dưới dạng văn bản điện tử khi có thay đổi theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời, tổng hợp số liệu, xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT, triển khai dịch vụ công trực tuyến và hoạt động của cổng thông tin điện tử để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4 hàng năm.

Riêng đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ...

(NTH)