Từ 9/2009, 100% thủ tục hành chính lên mạng

Tháng 9/2009, phải công bố trên Internet bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về thủ tục hành chính - theo tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Từ 9/2009, 100% thủ tục hành chính lên mạng

Tính đến nay, các Bộ, ngành đã thống kê và nhập vào phần mềm CSDL được 2.311 TTHC và 1.580 văn bản pháp luật; các địa phương đã thống kê và nhập vào phần mềm 16.786 TTHC phiên bản và 1.767 văn bản. Các Tổ công tác ở các Bộ, địa phương đang tích cực kiểm soát chất lượng các biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính (TTHC), nhập các biểu mẫu và văn bản vào phần mềm CSDL gửi Tổ công tác chuyên trách. 

Các địa phương đã tích cực thống kê TTHC cấp huyện, xã để trong tháng 6/2009 ban hành bộ TTHC chung cấp huyện, xã theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả tích cực như trên, hiện còn một số Bộ còn chậm trễ nhập văn bản vào phần mềm máy xén. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ nhập TTHC phiên bản của các địa phương vì không có văn bản kết nối. Một số địa phương thống kê chưa đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ. Một trong những nguyên nhân của những tồn tại này là trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác cải cách TTHC ở một số nơi còn thiếu và yếu.

Số lượng TTHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải thống kê chỉ bằng 1/3 đến 1/10, có Bộ chỉ bằng 1/20 số lượng TTHC của 1 tỉnh phải thống kê (3.000 thủ tục), nhưng đã quá 1 tháng so với thời hạn Thủ tướng yêu cầu (trước 1/4/2009 phải hoàn thành việc thống kê) nhưng một số Bộ còn chậm, chất lượng biểu mẫu còn nhiều hạn chế.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2009, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương thời gian tới dành thời gian tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án 30; định kỳ hàng tháng nghe Tổ công tác báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện.

Đồng thời các Bộ, ngành, địa phương bố trí cán bộ chuyên trách làm việc tại Tổ công tác theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cử 1 cán bộ chuyên trách Tổ công tác về làm việc biệt phái tại Tổ công tác chuyên trách Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ 1/6 đến hết tháng 9/2009.

Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc gắn thi đua, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ với kết quả triển khai Đề án 30. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sẽ thực hiện nghiêm túc việc này khi xem xét các hồ sơ thi đua, khen thưởng của các Bộ, ngành, địa phương trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đề án 30 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Thống kê TTHC (từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2009); giai đoạn 2: Rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC (từ tháng 8/2009 đến tháng 5/2010); giai đoạn 3: Thực thi các kiến nghị đơn giản hóa TTHC đã được các cấp có thẩm quyền thông qua (từ tháng 5/2010 đến 31/12/2010).

Kết thúc giai đoạn thống kê, một bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC áp dụng tại 4 cấp chính quyền (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) được công bố công khai trên internet để phục vụ nhân dân. Kết thúc giai đoạn rà soát, TTHC sẽ được xem xét theo 3 tiêu chí (tính hợp pháp, sự cần thiết, tính hợp lý) để xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC, trình cấp có thẩm quyền thông qua. Kết thúc giai đoạn thực thi các kiến nghị, bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sẽ chính thức được pháp lý hóa.

(Theo Chinhphu.vn)