Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

(eFinance Online) -  Vừa qua, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (QLBH) đã phối hợp với Cục Tin học và thống kê tài chính trình Bộ phê duyệt Quyết định số 556/QĐ-BTC ngày 24/3/2016 về việc Kế hoạch 5 năm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020, trong đó có dự án “Hệ thống thông tin quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm”.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo thống kê của Cục QLBH, tính trong 6 tháng đầu năm, tổng tài sản toàn thị trường đạt 218.219 tỷ đồng, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ là 61.000 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ là 157.219 tỷ đồng. 

Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế là 171.171 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 32.868 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ đạt khoảng 138.303 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ 129.568 tỷ đồng, trong đó dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ ước đạt 114.448 tỷ đồng, dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 15.120 tỷ đồng. 

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 38.613 tỷ đồng (tăng 25,92% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.580 tỷ đồng (tăng 15%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.033 tỷ đồng (tăng 36,78%).

Các DNBH cũng đã tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm số tiền lên tới 16.045 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ là 7.735 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ là 8.310 tỷ đồng .

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ Tài chính đã chấp thuận về nguyên tắc đề nghị chuyển nhượng vốn góp của 1 DNBH nhân thọ; cấp Giấy phép điều chỉnh chấp thuận tăng 3.264 tỷ đồng vốn điều lệ cho 8 DNBH và chấp thuận giảm 80 tỷ đồng vốn điều lệ cho 1 DNBH phi nhân thọ.

Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm đã phối hợp với Cục Tin học và thống kê tài chính trình Bộ phê duyệt Quyết định số 556/QĐ-BTC ngày 24/3/2016 về việc Kế hoạch 5 năm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020, trong đó có dự án “Hệ thống thông tin quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm”.

Về phần mềm dịch vụ công “Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, VPĐD nước ngoài tại Việt Nam” theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng chính Phủ ngày 27/8/2010: Cục QLBH đã phối hợp với Cục THTK xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm phần mềm dịch vụ công này.

Để xây dựng phần mềm dịch vụ công theo Quyết định 2765/QĐ-BTC ngày 24/12/2015 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Cục QLBH đã hoàn thành Biên bản khảo sát về các thủ tục hành chính cần triển khai dịch vụ công. 

 (T.H)