Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng theo mô hình quản lý dữ liệu tập trung tại Bộ Tư pháp, sử dụng phần mềm dùng chung để cập nhật thông tin, dữ liệu từ cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các cấp.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính đang được Bộ Tư pháp xây dựng có 4 chương, 23 điều quy định về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Dự thảo cũng nêu quy định trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Dự thảo quy định cụ thể các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên cơ sở các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính bao gồm: Cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính; Cơ sở dữ liệu về thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Cơ sở dữ liệu về các biện pháp thay thế với người chưa thành niên.

Theo dự thảo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được duy trì tại Bộ Tư pháp. Nội dung duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính bao gồm: Vận hành, bảo trì, giám sát, nâng cấp, phát triển, bảo đảm an toàn Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính có thể khai thác và sử dụng qua Internet, mạng diện rộng và mạng cục bộ. Nhờ đó, các cơ quan nhà nước, cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính... có thể khai thác sử dụng.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính là một trong những cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu truy nhập và sử dụng thông tin của các cơ quan nhà nước, có mối quan hệ chặt chẽ và sử dụng các thông tin cơ bản về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(Thanh Huyền)