10 tháng: Thu ngân sách đạt gần 86% dự toán năm

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2014 ước tính đạt 672,3 nghìn tỷ đồng, bằng 85,9% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó thu nội địa 448,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%; thu từ dầu thô 83,2 nghìn tỷ đồng, bằng 97,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 137 nghìn tỷ đồng, bằng 89%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 148,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 96,4 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 88 nghìn tỷ đồng, bằng 82%; thuế thu nhập cá nhân 38,1 nghìn tỷ đồng, bằng 80,4%; thuế bảo vệ môi trường 9,4 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9%; thu phí, lệ phí 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 84%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2014 ước tính đạt 809 nghìn tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 134,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82,6% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 130,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 567,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,7%; chi trả nợ và viện trợ 106,9 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1%.
 
So sánh với cùng kỳ năm ngoái, có thể nói, tiến độ thu chi ngân sách năm nay khả quan hơn. Cụ thể, tại cùng thời điểm năm 2013, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/10/2013 ước tính đạt 572,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán năm, trong khi tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/10/2013 ước tính đạt 718,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5% dự toán năm.
 
(HTH)