10 tháng: Thu NSNN đạt hơn 70% dự toán năm

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/10/2013 ước tính đạt 572,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó thu nội địa 373,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5%; thu từ dầu thô 85,6 nghìn tỷ đồng, bằng 86,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 108,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,2%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 111,9 nghìn tỷ đồng, bằng 64,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 82,6 nghìn tỷ đồng, bằng 76,9%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 80,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,6%; thuế thu nhập cá nhân 37,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2%; thuế bảo vệ môi trường 9,1 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7%; thu phí, lệ phí 7,7 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/10/2013 ước tính đạt 718,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 128,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 124,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương) ước tính đạt 509,5 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5%; chi trả nợ và viện trợ 80,4 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6%.

(HTH)