11 tháng cả nước có gần 87.000 doanh nghiệp thành lập mới

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2015 của Tổng cục Thống kê cho biết, 11 tháng đầu năm nay, cả nước có 86.853 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 538,7 nghìn tỷ đồng, tăng 28,1% về số doanh nghiệp và tăng 37,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.

11 tháng cả nước có gần 87.000 doanh nghiệp thành lập mới

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng đầu năm 2015 là 1.280.855 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 538.671 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 742.184 tỷ đồng.   

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2015 đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2015 là 1.318,4 nghìn lao động, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vùng Đông Nam Bộ vẫn là vùng có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập nhiều nhất, vùng Tây Nguyên là vùng có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập thấp nhất. 

Trong 11 tháng đầu năm 2015, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng ở tất cả các ngành, lĩnh vực so với cùng kỳ năm 2014. Một số ngành có tỷ lệ tăng cao trên 50%, gồm có: Kinh doanh bất động sản tăng 77,8%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 68,2%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 63,9%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 8.468 doanh nghiệp, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Trong 11 tháng, cũng có 62.713 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

(T.Ngà)