11 tháng: Tổng kim ngạch XNK hàng hoá đạt hơn 271 tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho biết tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 11/2014 là hơn 26,02 tỷ USD, giảm 7,5%, tương ứng giảm gần 2,12 tỷ USD so với tháng 10/2014. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 13,23 tỷ USD, giảm 6,0%, tương ứng giảm 0,84 tỷ USD so với tháng 10/2014 và nhập khẩu đạt hơn 12,79 tỷ USD, giảm 9,1%, tương ứng giảm 1,28 tỷ USD.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 11/2014 thặng dư 0,44 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt hơn 271 tỷ USD, tăng 12,7%, tương ứng tăng hơn 30,59 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013; trong đó xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 136,94 tỷ USD, tăng 13,7%, tương ứng tăng hơn 16,45 tỷ USD; và nhập khẩu đạt hơn 134,06 tỷ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng hơn 14,14 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa 11 tháng năm 2014 đạt mức thặng dư hơn 2,88 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 11/2014 đạt hơn 16,55 tỷ USD, giảm 4,5%, tương ứng giảm 787 triệu USD so với tháng trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt gần 8,93 tỷ USD, giảm 1,9%, tương ứng giảm 175 triệu USD so với tháng trước; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 7,62 tỷ USD, giảm 7,4%, tương ứng giảm 612 triệu USD so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 11/2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt gần 161,93 tỷ USD, tăng 13,8%, tương ứng tăng gần 19,59 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013; trong đó xuất khẩu là hơn 85,71 tỷ USD, tăng 15,6%, tương ứng tăng hơn 11,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu là gần 76,22 tỷ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng gần 8,05 tỷ USD.

Khối các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 11/2014 đạt hơn 9,47 tỷ USD, giảm 12,3%, tương ứng giảm 1,33 tỷ USD so với tháng 10/2014; tính đến hết 11 tháng/2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối này đạt hơn 109,07 tỷ USD, tăng 11,2% , tương ứng tăng hơn 11 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2013.

(KL - tổng hợp từ Tổng cục Hải quan)