5.461 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2

(eFinance Online) - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong tháng 02/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 5.461 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 62.275 tỷ đồng, giảm 39,3% về số doanh nghiệp và giảm 31,0% về số vốn đăng ký so với tháng 01/2017.
5.461 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2

Trong tháng 2/2017, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 11,4 tỷ đồng, tăng 13,6%, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 62.507 lao động, giảm 39,9%, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 2.413 doanh nghiệp, giảm 56,6%, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước là 941 doanh nghiệp, giảm 40,6%, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.926 doanh nghiệp, giảm 71,8%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 1.365 doanh nghiệp, giảm 78,9% so với tháng 01/2017.

Trong 2 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 22.428 doanh nghiệp, trong đó: có 14.451 doanh nghiệp thành lập mới và 7.977 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, cả nước có thêm 14.451 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 152.558 tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 35,0% về số vốn đăng ký. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 333.815 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 152.558 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 181.257 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 29,9%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng qua là 166.569 lao động, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 71.193 lao động, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy là 29.264 lao động, xây dựng là 16.349 lao động, khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác với 15.423 lao động.

(T.N)